pano

Rodzinny Ogród Działkowy "Czarny Staw"

Ogłoszenia

Drodzy Działkowcy!
Książeczka z opłatami ogrodowymi na bieżący rok będzie wydawana 20 marca 2021 roku w Świetlicy, w godzinach 10-12. Później będzie można ją odebrać na działce nr 31. Do osób, które tego dnia nie odbiorą książeczki opłat, będzie ona wysłana pocztą.
Zarząd ROD CZARNY STAW

UWAGA!
Otwarcie wodociągu ogrodowego 20 marca 2021 roku!

Zarząd ROD „Czarny Staw” w Wólce Wiciejowskiej niniejszym zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Zarządu Nr 59/IX/21 z 06.02.2021 r. w dniu 20 marca 2021 roku o godz. 12.00 nastąpi uruchomienie hydroforni oraz włączony zostanie wodociąg ogrodowy. W związku z powyższym obecność Pana(i), lub innej osoby w tym dniu na swojej działce jest obowiązkowa.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że każdy działkowiec musi zamknąć zawór główny znajdujący się na działce, celem odcięcia dopływu wody do działki, na czas uruchomienia wodociągu ogrodowego. W tym czasie można przygotować instalację wodną na działce i w altanie. Zawór główny musi być sprawny technicznie oraz musi być zapewniony do niego dostęp.

W przypadku stwierdzenia nieszczelności zaworu głównego, należy niezwłocznie powiadomić Przewodniczącego Komisji Technicznej – Jarosława Kucharskiego, działka Nr 31 o zaistniałym fakcie. Wówczas dopływ wody zostanie wstrzymany do wszystkich działek należących do danego sektora – na czas usunięcia usterki. Usterka powinna być usunięta niezwłocznie przez użytkownika działki i na jego koszt.

NIEOBECNOŚĆ Pana(i) lub innej osoby na Pana(i) działce w dniu uruchomienia wodociągu tj. 20 marca 2021 roku przed godziną 12.00, może być przyczyną spowodowania strat, za które Zarząd nie odpowiada. W takim przypadku zostanie Pan(i) obciążony(a) usunięciem powstałych strat oraz pokryciem związanych z tym kosztów.
Zarząd ROD CZARNY STAW

UWAGA - Przeglądy kominiarskie!
Zgodnie a przepisami prawa budowlanego na właścicielu nieruchomości ciąży co roczny obowiązek przeglądów kominiarskich. W tym roku gm. Cegłów prowadzi taką akcję bezpłatnie na terenie całej gminy dla budynków oddanych do użytkowania przed 2005 r.
W związku z prowadzoną przez Gminę Cegłów akcją inwentaryzacji źródeł ciepła wraz z bezpłatnymi usługami kominiarskimi prosimy o udostępnienie wejścia na teren Państwa altany w dniu 26 września 2020 r. w godzinach od 8.00-17.00. Informujemy także, iż przed przystąpieniem do prac będą Państwo poproszeni o dane do ankiety dotyczącej wykorzystywanych źródeł ciepła. Więcej
" Zgodnie z treścią art. 62 prawa budowlanego, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Jeśli przewody okażą się niedrożne albo uszkodzone, to właściciele i zarządcy budynku muszą je naprawić na własny koszt. Kto nie przeprowadził rocznej kontroli, może zostać ukarany przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego mandatem do 500 zł."
Zarząd ROD CZARNY STAW

Obowiązki działkowców - przycinanie drzew!
Zarząd ROD Czarny Staw przypomina, że zgodnie z regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego, każdy działkowiec ma obowiązek podcinania gałęzi wystających poza ogrodzenie działki i przycinania zbyt wysokich drzew - wyciąg z regulaminu
Zarząd ROD CZARNY STAW

UWAGA!
Zarząd ROD Czarny Staw zaprasza wszystkich działkowców na Walne Zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się na boisku przy świetlicy ogrodowej dnia 19.09.2020 roku o godzinie 10.00
Podczas zebrania obowiązują wszystkie zasady epidemiczne: maseczki, odległość 2m.
Zarząd ROD CZARNY STAW

UWAGA!
Informacje dla działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - kwiecień!

1. Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD z dnia 4 kwietnia 2020 r.
2. Apel Krajowego Zarządu PZD w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Drodzy Działkowcy!
Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego Zarząd ROD Czarny Staw jest zmuszony przełożyć uruchomienie wodociągu ogrodowego. Wodociąg zostanie uruchomiony dnia 28.03.2020 roku około godziny 12.00. Do tego czasu proszę wszystkich o zabezpieczenie zaworów na swoich działkach i poinformowanie Zarządu o przygotowaniu działki do otwarcia wody. Jeżeli stan zagrożenia zostanie przedłużony chcemy mieć możliwość  uruchomienia wodociągu bez udziału działkowców.
Z wyrazami szacunku
Zarząd ROD CZARNY STAW

UWAGA!
Informacje dla działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym!

1. Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r.
2. UCHWAŁA Nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r.
3. Komunikat nr 1/2020 Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 12 marca 2020 r.
Zarząd ROD CZARNY STAW