Cytat:
Nigdy nie rezygnuj z marzeń, gdzieś, kiedyś, jakoś wszystkie sie spełnią.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

PORADY PRAWNE
na pytania działkowców w sprawie nowych przepisów
odpowiadają prawnicy KR i OZ PZD

Czy PZD odpowiada za przeprowadzenie zebrań działkowców, które zadecydują o formie prowadzenia ROD?

Ustawa o ROD (art. 69 i nast.) zobowiązała zarządy wszystkich ROD do zwołania zebrań działkowców, na których ma zapaść decyzja, czy ROD pozostanie w strukturach PZD, czy też prowadzenie ROD przejmie lokalne stowarzyszenie. 12 miesięczny okres na dopełnienie tego obowiązku upływa 19 stycznia 2015 r.

Zarząd ROD jest organem PZD. Tak, więc uznanie, że ustawodawca powierzył zadanie przeprowadzenia zebrań Związkowi, jest jak najbardziej zasadne. PZD odpowiada za zwołanie i prawidłowy przebieg zebrań.

Powyższa konstatacja powoduje, że odpowiednio należy też postrzegać kwestię sposobu działania zarządów ROD w tym zakresie. Mianowicie, jako organy PZD, zarządy ROD muszą działać zgodnie ze statutem PZD. Przykładowo można, więc wskazać, że decyzja o wyznaczeniu terminu zebrania działkowców powinna zostać podjęta w formie uchwały (§ 54 ust. 1 statutu). Przepisy statutu PZD będą miały zastosowanie również w zakresie uprawnień nadzorczych organów wyższego stopnia nad zarządami ROD. Włącznie w tym, że zaniechanie przez zarząd ROD zwołania zebrania może prowadzić nawet do jego zawieszania, czy wręcz odwołania przez okręgowy zarząd PZD.

Konsekwencje takie mogą zaistnieć również w przypadku zawinionego naruszenia prawa przy zwoływaniu lub przeprowadzaniu zebrania. Ustawa określa, bowiem tryb zwołania zebrań (listy polecone lub przesyłki kurierskie) oraz krąg osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu - są nimi działkowcy z ROD, tj. wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do działki w ROD. Naruszenie tych zasad może skutkować nawet nieważnością podejmowanych uchwał, czy wręcz całego zebrania, a co za tym idzie, obowiązkiem powtórzenia procedury - co jak wiadomo wiąże się z dosyć poważnymi wydatkami.

Z tego względu KR PZD opracowała wytyczne, które mówią, w jaki sposób zwołać i przeprowadzić zebranie działkowców. Są one dostępne pod adresem:

pzd.pl/artykuly/12423/86/Dokumenty-na-zebrania-dzialkowcow.html

Na to, że warto z nich skorzystać, wskazują doświadczenia z pierwszych zebrań w ROD, w których zarządy same opracowały zaproszenia i zasady odbycia zebrania. Niestety, zdarzało się, że były one sprzeczne z ustawą.

Warto też pamiętać, że uchybienia zarządu ROD przy organizowaniu zebrań mogą posłużyć za przesłankę do podjęcia ingerencji w działanie ogrodu przez organ nadzoru, czyli starostę (art. 27 i nast. ustawy prawo o stowarzyszeniach). Osobną kwestą jest również fakt, że przypadki takie niewątpliwie wykorzystają przeciwnicy PZD, jako pretekst do kolejnych ataków na organizację.

Dlatego też wprowadzając wytyczne, KR PZD zobowiązała okręgowe zarządy PZD do stałego wspierania i nadzorowania zarządów ROD podczas realizacji obowiązków zapisanych w ustawie.

Bartłomiej Piech - radca prawny KR PZD
18.03.2014 (63)

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska