Cytat:
I tylko jedno może unicestwić marzenie - strach przed porażką.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

PORADY PRAWNE
na pytania działkowców w sprawie nowych przepisów
odpowiadają prawnicy KR i OZ PZD

Czy w zebraniu wszystkich działkowców osobę uprawnioną do wzięcia w nim udziału może reprezentować pełnomocnik?

Nie jest możliwe dopuszczenie do udziału w zebraniu wszystkich działkowców pełnomocnika osoby uprawnionej, gdyż z treści art. 70 ust. 2 oraz art. 72 ust. 2 ustawy o ROD wynika konieczność osobistego wykonywania głosu przez działkowca. Ustawa wprowadziła, jako jeden z warunków koniecznych dla ważności głosowania nad podejmowaną na zebraniu uchwałą, wymóg „obecności” minimalnej liczby działkowców. Wskazuje to, zatem na niedopuszczalność wykonania prawa głosu za pośrednictwem pełnomocnika, gdyż taka forma działania uniemożliwi realizację jednego z warunków ustawowych.

Argumentem przemawiającym za taką interpretacją jest również fakt, iż w przypadku innych ustaw przewidujących analogiczną procedurę (np. art. 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych: art 36 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze), ustawodawca uznał, że dopuszczenie działania przez pełnomocnika na zebraniach wymaga zapisania takiego wyjątku wprost w ustawie. Dodatkowo przepis ustawowy określił formę tego pełnomocnictwa i skutek jej niedochowania, a nadto ograniczył prawo pełnomocnika do zastępowania maksymalnie jednej osoby uprawnionej do udziału w zebraniu. Brak w ustawie o ROD takiej regulacji, w połączeniu z zapisem ustanawiającym wymóg „obecności” działkowców podczas głosowania, wskazuje jednoznacznie na intencje ustawodawcy w tym zakresie.

Wydaje się, że również ze względu na wagę tych zebrań, decyzji, które mają tam zapaść oraz konsekwencji z nich wynikających, słuszne jest, by na tym zebraniu osobiście brali udział wyłącznie uprawnieni do udziału w zebraniu na podstawie prawa do działki. Pozostaje to w zgodzie z ustawą o ROD, która nie przewidziała możliwości działania na zebraniu wszystkich działkowców poprzez pełnomocnika.

mgr prawa Aneta Łukaszewicz - KR PZD
19.03.2014 (64)

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska