Cytat:
Czego nie wiemy, potrzebne nam właśnie. A to, co wiemy, nie przyda się na nic.
  • Archiwum
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

DOKUMENT ANULOWANY
REGULAMIN
POSTĘPOWANIA KOMISJI ROZJEMCZYCH
Polskiego Związku Działkowców
Weryfikacja w świetle ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zweryfikowanego statutu PZD
uchwalony w dniu 7 grudnia 2006 roku
Przez Krajową Komisję Rozjemczą PZD
na podstawie § 165 pkt. 3 statutu PZD z dnia 6 kwietnia 2006 r.
ze zmianami wprowadzonymi przez Krajową Komisję Rozjemczą:
Uchwałą nr 1/2007 z dnia 31.01.2007 r.
Uchwałą nr 3/2012 z dnia 21.03.2012 r.
oraz
Uchwałą nr 1/2014 z dnia 14.03.2014 r.

I − PRZEPISY OGÓLNE − (§§ 1 - 7)
II − RODZAJE POSTĘPOWANIA PRZED KOMISJAMI ROZJEMCZYMI
A. Postępowanie mediacyjne − (§§ 8 - 8)

B. Postępowanie rozjemcze − (§§ 9 - 9)
III − SKŁAD ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO − (§§ 10 - 10)
IV − WYŁĄCZENIE KOMISJI LUB CZŁONKA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO − (§§ 11 - 12)
V − STRONY − (§§ 13 - 13)
VI − POSTĘPOWANIE PRZED KOMISJĄ ROZJEMCZĄ ROD
A. Wszczęcie postępowania − (§§ 14 - 16)

B. Postępowanie Wyjaśniające − (§§ 17 - 23)
C. Orzeczenie − (§§ 24 - 34)
VII − POSTANOWIENIA − (§§ 35 - 36)
VIII − POSTĘPOWANIE PRZED OKRĘGOWĄ KOMISJĄ ROZJEMCZĄ − (§§ 37 - 51)
IX − POSTĘPOWANIE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM − (§§ 52 - 61)
X − WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA − (§§ 62 - 64)
XI − WYKONANIE ORZECZEŃ − (§§ 65 - 65)
XII − PRZEPISY PRZEJŚCIOWE − (§§ 66 - 66)
XIII − PRZEPISY KOŃCOWE − (§§ 67 - 68)

I − PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin postępowania Komisji Rozjemczych Polskiego Związku Działkowców, zwany dalej „regulaminem postępowania”, określa tryb postępowania komisji rozjemczych Polskiego Związku Działkowców, zwanego dalej „Związkiem”.
 2. W postępowaniu przed komisjami rozjemczymi obowiązują zasady równości oraz bezpośredniości stron.

§ 2

 1. Podstawę postępowania komisji rozjemczych stanowią przepisy:
  1. ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), zwana dalej „ustawą”,
  2. statutu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 kwietnia 2006 r. ze zmianami wprowadzonymi przez VIII i IX Zjazd Delegatów PZD, zweryfikowany w świetle ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, zwanego dalej „statutem”,
  3. regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego, zwanego dalej „regulaminem”,
  4. regulaminu postępowania komisji rozjemczych, zwanego dalej „regulaminem postępowania”.
 2. W sprawach nie uregulowanych w przepisach wymienionych w ust. 1, komisje rozjemcze stosują inne przepisy obowiązujące Polski Związek Działkowców.

§ 3

 1. Rozpoznawanie spraw przez komisje rozjemcze rodzinnych ogrodów działkowych oraz okręgowe komisje rozjemcze odbywa się jawnie, chyba że przepisy niniejszego regulaminu stanowią inaczej.
 2. Rozpoznawanie spraw przez Krajową Komisję Rozjemczą odbywa się na posiedzeniach niejawnych.
 3. Strony postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i robić z nich odpisy lub wyciągi.

§ 4

Komisje rozjemcze rozpoznając sprawy powinny:

 1. dążyć do wszechstronnego zbadania i wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy,
 2. rozstrzygać sprawy bezstronnie i obiektywnie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego,
 3. przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do rozstrzygnięcia sprawy na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy.

§ 5

Strony i świadkowie będący członkami Związku obowiązani są do zgłoszenia się na wezwanie komisji i złożenia wyjaśnień zgodnie z prawdą, a wszystkie organy Związku do udzielania komisjom rozjemczym pomocy w zakresie prowadzonego przez nie postępowania.

§ 6

Komisje rozjemcze mogą podejmować z urzędu czynności jakie uznają za niezbędne dla całkowitego wyjaśnienia sprawy w ramach określonych niniejszym regulaminem.

§ 7

Komisje rozjemcze wszystkich szczebli prowadzą rejestr spraw, które wpłynęły do komisji na każdy rok oddzielnie.

< poprzedni - następny >

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska