Cytat:
Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]
regulamin

REGULAMIN
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców
w dniu 21 lutego 2014 roku

Rozdział I − Przepisy wstępne − (§§ 1 - 12)
Rozdział II − Zasady organizacyjne rodzinnego ogrodu działkowego − (§§ 13 - 18)
Rozdział III − Walne zebranie rodzinnego ogrodu działkowego − (§§ 19 - 23)
Rozdział IV − Zarząd rodzinnego ogrodu działkowego − (§§ 24 - 39)
Rozdział V − Działalność kontrolna w rodzinnym ogrodzie działkowym − (§§ 40 - 41)
Rozdział VI − Działalność mediacyjna w rodzinnym ogrodzie działkowym − (§§ 42 - 43)
Rozdział VII − Zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego − (§§ 44 - 54)
Rozdział VIII − Zagospodarowanie działki − (§§ 55 - 77)
Rozdział IX − Społeczna Służba Instruktorska − (§§ 78 - 83)
Rozdział X − Przepisy porządkowe − (§§84 - 99)
Rozdział XI − Opłaty i świadczenia − (§§100 - 104)
Rozdział XII − Postanowienia końcowe − (§§105 - 106)

Rozdział I
Przepisy wstępne

§ 1

 1. Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego prowadzonego przez stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców, a także zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie ogrodów.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze rodzinnego ogrodu działkowego.
 3. Rodzinnym ogrodem działkowym w rozumieniu regulaminu jest wyłącznie ogród wpisany do Rejestru ROD prowadzonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców.

§ 2

Zasady zakładania i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych oraz zarządzania nimi regulują w szczególności:

 1. ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zwana dalej „ustawą",
 2. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
 3. ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 4. ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo lotnicze,
 5. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
 6. statut Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 kwietnia 2006 roku, zwany dalej „statutem”,
 7. uchwały i wytyczne organów Związku.

§ 3

Polski Związek Działkowców, zwany dalej „PZD”, zakłada i prowadzi rodzinne ogrody działkowe na gruntach przekazanych lub nabytych na ten cel i zarządza nimi poprzez swoje organy.

§ 4

 1. Rodzinny ogród działkowy, zwany dalej „ROD”, jest podstawową jednostką organizacyjną PZD.
 2. ROD stanowi wydzielony obszar gruntu, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.
 3. ROD powinien obejmować co najmniej 50 działek.
 4. ROD powinien posiadać nazwę ustaloną przez walne zebranie i nadaną przez okręgowy zarząd PZD.

§ 5

ROD, będący urządzeniem użyteczności publicznej, spełnia pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie miast i osiedli, tworzeniu warunków życia społeczności lokalnych i działkowych rodzin. Szczególne znaczenie ROD polega na kształtowaniu środowiska, ochronie i zachowaniu składników przyrody, prowadzeniu i propagowaniu działalności ekologicznej, prowadzeniu szerokiej działalności na rzecz społeczności lokalnej.

§ 6

 1. ROD może składać się z kilku terenów.
 2. Teren, jako obszar gruntu, jest wydzieloną jednostką przestrzenną podzieloną na działki.
 3. ROD (w tym także teren), w zależności od wielkości, można podzielić na sektory.
 4. Sektor jest pomocniczą jednostką przestrzenną ROD ułatwiającą zarządzanie i funkcjonowanie ROD, oznaczoną na planie zagospodarowania ROD.

§ 7

 1. Działka jest podstawową jednostką przestrzenną w ROD, której powierzchnię ustala się w granicach do 500 m2.
 2. Powierzchnia i granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD.
 3. Działka nie podlega podziałowi na mniejsze jednostki przestrzenne.

§ 8

 1. Działka w ROD przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych.
 2. Działka ma szczególne znaczenie dla integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowania dzieci i młodzieży, zachowania aktywności i zdrowia ludzi trzeciego wieku oraz poprawy warunków bytowych rodziny.
 3. Działka w ROD nie może być wykorzystywana do innych celów, niż określone w ust.1, a przede wszystkim obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej oraz wynajmowania części lub całej działki.
 4. Zakaz, określony w ust. 3, stosuje się odpowiednio do altany.

§ 9

 1. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.
 2. Przez zamieszkiwanie rozumie się długotrwałe przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych.
 3. Altana na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

§ 10

 1. Działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do działki nabytego zgodnie z ustawą.
 2. W istniejącym ROD prawo do działki ustanawia zarząd ROD na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawartej z działkowcem.
 3. W nowym lub odtwarzanym całkowicie lub częściowo ROD prawo do działki ustanawia prezydium okręgowego zarządu PZD na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawartej z działkowcem.
 4. Na zasadach określonych w statucie, działka w ROD może być oddana w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej. Szczegółowe zasady korzystania przez te instytucje z działki oraz urządzeń i obiektów ROD określa uchwała Krajowej Rady PZD.

§ 11

 1. Działkowiec jest w szczególności uprawniony do:
  1. korzystania z pomocy i instruktażu Społecznej Służby Instruktorskiej,
  2. udziału w szkoleniach i pokazach organizowanych przez zarząd ROD i okręgowy zarząd PZD,
  3. korzystania z biblioteki ogrodowej,
  4. występowania do zarządu ROD we wszystkich sprawach dotyczących zagospodarowania i użytkowania ROD i działki,
  5. zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania ROD,
  6. występowania do komisji rewizyjnej ROD w sprawach ROD,
  7. występowania do komisji rozjemczej ROD w sprawach z jej zakresu działania,
  8. korzystania z urządzeń i narzędzi wspólnych ROD,
  9. uczestniczenia we wszystkich imprezach i uroczystościach organizowanych przez zarząd ROD.
 2. Działkowiec ma w szczególności obowiązek:
  1. przestrzegać ustawę,
  2. przestrzegać zasad współżycia społecznego,
  3. użytkować przydzieloną mu działkę zgodnie z ustawą i regulaminem,
  4. działać w interesie ROD,
  5. uiszczać opłaty uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminie przez nie ustalonym, a w przypadku zwłoki - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,
  6. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
  7. otaczać opieką mienie ROD.

§ 12

 1. Urządzenia ROD przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkowników działek są własnością PZD.
 2. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność.

< poprzedni - następny >

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska