Cytat:
Marność nad marnościami i wszystko marność.
  • Archiwum
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

DOKUMENT ANULOWANY
REGULAMIN
Pracowniczego Ogrodu Działkowego
uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców
w dniu 7 kwietnia 2004 roku

Rozdział I − Przepisy wstępne
Rozdział II − Zasady organizacyjne pracowniczego ogrodu działkowego
Rozdział III − Walne zebranie członków pracowniczego ogrodu działkowego
Rozdział IV − Zarząd pracowniczego ogrodu działkowego
Rozdział V − Działalność kontrolna w pracowniczym ogrodzie działkowym
Rozdział VI − Działalność rozjemcza i mediacyjna w pracowniczym ogrodzie działkowym
Rozdział VII − Przyjmowanie w poczet członków Związku i przydzielanie działki w pracowniczym ogrodzie działkowym
Rozdział VIII − Zmiana użytkownika działki
Rozdział IX − Zagospodarowanie pracowniczego ogrodu działkowego
Rozdział X − Zagospodarowanie działki
Rozdział XI − Społeczna Służba Instruktorska
Rozdział XII − Przepisy porządkowe
Rozdział XIII − Składka, opłaty i świadczenia
Rozdział XIV − Likwidacja pracowniczego ogrodu działkowego
Rozdział XV − Postanowienia końcowe

Rozdział I − Przepisy wstępne

§ 1

 1. Regulamin pracowniczego ogrodu działkowego, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady dotyczące funkcjonowania i zagospodarowania pracowniczego ogrodu działkowego; zagospodarowania, uprawy i użytkowania działki oraz zasady współżycia społecznego działkowców.
 2. Do regulaminu wprowadzono przepisy zaczerpnięte z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, statutu PZD a także z regulaminu postępowania komisji rozjemczych PZD z dnia 6 kwietnia 2004 roku oraz regulaminu i znowelizowanych wytycznych dotyczących kontroli przeprowadzanych przez komisje rewizyjne z dnia 17 grudnia 1997 roku.

§ 2

Zasady zakładania i funkcjonowania pracowniczych ogrodów działkowych oraz zarządzania nimi regulują w szczególności:

 1. ustawa z dnia 6 maja 1981 roku o pracowniczych ogrodach działkowych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 z późniejszymi zmianami), zwana dalej „ustawą”,
 2. ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz.198 z późniejszymi zmianami),
 3. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
 4. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),
 5. statut Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 września 1997 roku zwany dalej „statutem”,
 6. uchwały i wytyczne organów Związku.

§ 3

 1. Na zasadzie wyłączności, Związek zakłada i prowadzi pracownicze ogrody działkowe na gruntach przekazanych lub nabytych na ten cel i zarządza nimi poprzez swoje organy.
 2. Wyłącznie ogród wpisany do Rejestru POD prowadzonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców jest pracowniczym ogrodem działkowym w rozumieniu ustawy i korzysta z uprawnień wynikających z jej przepisów.

§ 4

 1. Prawa i obowiązki członków Związku oraz kompetencje organów Związku reguluje statut Polskiego Związku Działkowców.
 2. Członek Związku ma prawo:
  1. brać udział w walnych zebraniach pracowniczego ogrodu działkowego,
  2. wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Związku,
  3. zwracać się do organów Związku o ochronę swoich praw i interesów w zakresie członkostwa Związku,
  4. występować z wnioskami i postulatami do wszystkich organów Związku,
  5. brać udział w zebraniach wszystkich organów Związku, na których podejmowane są uchwały dotyczące jego osoby, zabierać głos i składać wyjaśnienia,
  6. pierwszeństwa w uzyskaniu działki w nowo zakładanym ogrodzie w przypadku likwidacji dotychczasowego ogrodu,
  7. pierwszeństwa przy zamianie działki w tym samym lub innym ogrodzie,
  8. korzystać z urządzeń i obiektów, będących własnością Związku,
  9. nosić znaczek organizacyjny i inne odznaki Związku.
 3. Ponadto członek Związku w ogrodzie działkowym jest uprawniony w szczególności do:
  1. korzystania z pomocy i instruktażu Społecznej Służby Instruktorskiej,
  2. udziału w szkoleniach i pokazach organizowanych przez zarząd ogrodu i okręgowy zarząd,
  3. korzystania z biblioteki ogrodowej,
  4. występowania do zarządu ogrodu we wszystkich sprawach dotyczących zagospodarowania i użytkowania ogrodu i działki,
  5. zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania ogrodem działkowym,
  6. występowania do ogrodowej komisji rewizyjnej w sprawach ogrodu,
  7. występowania do ogrodowej komisji rozjemczej w sprawach z jej zakresu działania,
  8. korzystania z urządzeń i narzędzi wspólnych ogrodu działkowego,
  9. uczestniczenia we wszystkich imprezach i uroczystościach organizowanych przez zarząd ogrodu.
 4. Członek Związku w ogrodzie działkowym korzysta z ochrony wynikającej z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, statutu oraz działalności organów Związku, w tym zarządu ogrodu.

§ 5

 1. Pracowniczy ogród działkowy jest podstawowym ogniwem Polskiego Związku Działkowców.
 2. Pracowniczym ogrodem działkowym jest obszar gruntu rolnego podzielony przez Związek na działki przeznaczone pod uprawy ogrodnicze i oddane w użytkowanie osób fizycznych zwanymi dalej „członkami Związku”, wyposażony w urządzenia niezbędne do prowadzenia upraw ogrodniczych oraz służący zarazem do wypoczynku użytkowników działek i innych osób.
 3. Pracowniczym ogrodem działkowym w rozumieniu przepisów związkowych jest ogród liczący co najmniej 50 działek.
 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych położeniem geograficznym ogrodu lub jego tradycjami, prezydium okręgowego zarządu może wprowadzić odstępstwo od wymogu określonego w ust. 3.
 5. Pracowniczym ogrodem działkowym jest ogród wpisany do Rejestru POD prowadzonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców.
 6. Pracowniczy ogród działkowy powinien posiadać nazwę ustaloną przez walne zebranie jego członków i nadaną przez okręgowy zarząd.
 7. Prawo użytkowania lub użytkowania wieczystego przysługujące Związkowi do nieruchomości, na której zlokalizowano pracowniczy ogród działkowy, powinno być ujawnione w księdze wieczystej.

§ 6

Pracowniczy ogród działkowy, będący urządzeniem użyteczności publicznej, spełnia pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie miast i osiedli, tworzeniu warunków życia społeczności lokalnych i działkowych rodzin. Szczególne znaczenie ogrodu działkowego polega na kształtowaniu środowiska, ochronie i zachowaniu składników przyrody, prowadzeniu i propagowaniu działalności ekologicznej, prowadzeniu szerokiej działalności na rzecz społeczności lokalnej.

§ 7

 1. Pracownicze ogrody działkowe, ze względu na funkcje i położenie, dzieli się na miejskie i podmiejskie na zasadach i w trybie określonym w § 16 statutu.
 2. Pracownicze ogrody działkowe zakłada się na czas nieokreślony, jako obiekty stałe albo na czas określony, jako obiekty czasowe z konsekwencjami wynikającymi z ustawy.

§ 8

 1. Pracowniczy ogród działkowy może składać się z kilku terenów.
 2. Teren, jako obszar gruntu, jest wydzieloną jednostką przestrzenną podzieloną na działki.
 3. Pracowniczy ogród działkowy (w tym także teren), w zależności od wielkości, można podzielić na sektory.
 4. Sektor jest pomocniczą jednostką przestrzenną ogrodu ułatwiającą zarządzanie i funkcjonowanie ogrodu, oznaczoną na planie zagospodarowania ogrodu.

§ 9

Prezydium Krajowej Rady może wykreślić z Rejestru POD pracowniczy ogród działkowy nie spełniający wymogów przepisów prawa dotyczących zagospodarowania i funkcjonowania. Wniosek w tym zakresie składa właściwy okręgowy zarząd.

§ 10

 1. Działka jest podstawową jednostką przestrzenną w pracowniczym ogrodzie działkowym, której powierzchnia i granice powinny być zgodne z planem zagospodarowania ogrodu.
 2. Działka nie podlega podziałowi na mniejsze jednostki przestrzenne.

§ 11

 1. Działka w pracowniczym ogrodzie działkowym przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb członka Związku i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych przede wszystkim na własne potrzeby.
 2. Działka ma szczególne znaczenie dla integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowania dzieci i młodzieży, zachowania aktywności i zdrowia ludzi trzeciego wieku oraz poprawy warunków bytowych rodziny.
 3. Działka w pracowniczym ogrodzie działkowym nie może być wykorzystywana do innych celów, niż określone w ust.1, a przede wszystkim obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej oraz wynajmowania części lub całej działki.
 4. Zakaz, określony w ust. 3, stosuje się odpowiednio do altany.

§ 12

 1. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.
 2. Przez zamieszkiwanie rozumie się długotrwałe przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych.
 3. Altana na terenie działki w pracowniczym ogrodzie działkowym nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

§ 13

 1. Użytkownikami działek w pracowniczym ogrodzie działkowym są osoby fizyczne, którym uchwałą zarządu ogrodu lub okręgowego zarządu nadano członkostwo Związku i przydzielono działkę.
 2. Przydzielenie działki w użytkowanie członkowi Związku jest równoznaczne z przyznaniem prawa do korzystania z tej działki współmałżonkowi członka Związku i ich rodzinie.
 3. W istniejącym pracowniczym ogrodzie działkowym członkostwo Związku i prawo użytkowania działki nadaje zarząd ogrodu.
 4. W nowym lub odtwarzanym całkowicie lub częściowo pracowniczym ogrodzie działkowym członkostwo Związku i prawo użytkowania działki nadaje okręgowy zarząd.

§ 14

 1. Urządzenia pracowniczego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkowników działek są własnością Polskiego Związku Działkowców.
 2. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność.

< poprzedni - następny >

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska