Cytat:
Miłość nie polega na patrzeniu na siebie, ale na wspólnym patrzeniu w jedną stronę.
  • Archiwum
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

DOKUMENT ANULOWANY
STATUT
Polskiego Związku Działkowców

Weryfikacja w świetle ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych
uchwalony przez VII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 6 kwietnia 2006 r.
ze zmianami wprowadzonymi przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 9.12.2007 r. oraz IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 17.12.2011 r.

Rozdział I − Postanowienia ogólne (§§ 1 ÷ 5)
Rozdział II − Cele i zadania PZD (§§ 6 ÷ 7)
Rozdział III − Członkowie PZD - Prawa i obowiązki - Rodzaje członkostwa (§§ 8 ÷ 10)
Rozdział III − Członkowie zwyczajni (§§ 11 ÷ 15)
Rozdział III − Członkowie wspierający (§§ 16 ÷ 20)
Rozdział III − Tytuły honorowe, odznaczenia i wyróżnienia (§§ 21 ÷ 22)
Rozdział III − Kary porządkowe (§§ 23 ÷ 28)
Rozdział III − Ustanie członkostwa (§§ 29 ÷ 38)
Rozdział IV − Struktura i organy PZD (§§ 39 ÷ 40)
Rozdział V − Zasady organizacyjne PZD (§§ 41 ÷ 58)
Rozdział VI − Rodzinny ogród działkowy - Zasady ogólne (§§ 59 ÷ 66)
Rozdział VI − Zasady przydziału działek w rodzinnych ogrodach działkowych (§§ 67 ÷ 73)
Rozdział VI − Walne zebranie (§§ 74 ÷ 87)
Rozdział VI − Zarząd ROD (§§ 88 ÷ 93)
Rozdział VI − Komisja rewizyjna ROD (§§ 94 ÷ 98)
Rozdział VI − Komisja rozjemcza ROD (§§ 99 ÷ 107)
Rozdział VII − Jednostka terenowa PZD - Zasady ogólne (§§ 108 ÷ 109)
Rozdział VII − Okręgowy Zjazd Delegatów (§§ 110 ÷ 118)
Rozdział VII − Okręgowy Zarząd (§§ 119 ÷ 126)
Rozdział VII − Okręgowa Komisja Rewizyjna (§§ 127 ÷ 131)
Rozdział VII − Okręgowa Komisja Rozjemcza (§§ 132 ÷ 137)
Rozdział VIII − Jednostka krajowa PZD - Zasady ogólne (§§ 138 ÷ 138)
Rozdział VIII − Krajowy Zjazd Delegatów (§§ 139 ÷ 146)
Rozdział VIII − Krajowa Rada (§§ 147 ÷ 152)
Rozdział VIII − Krajowa Komisja Rewizyjna (§§ 153 ÷ 157)
Rozdział VIII − Krajowa Komisja Rozjemcza (§§ 158 ÷ 165)
Rozdział IX − Majątek i Fundusze PZD (§§ 166 ÷ 177)
Rozdział X − Rejestry w PZD (§§ 178 ÷ 184)
Rozdział XI − Postanowienia przejściowe i końcowe (§§ 185 ÷ 189)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polski Związek Działkowców, zwany dalej „PZD”, jest ogólnopolską, samodzielną i samorządną organizacją społeczną powołaną do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków.
 2. (utracił moc) PZD działa na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych i niniejszego statutu.
 3. PZD opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 2

 1. Terenem działania PZD jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą PZD jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. PZD ma prawo używać własnego godła, hymnu, sztandarów, odznak i pieczęci.

§ 3

 1. PZD posiada osobowość prawną.
 2. PZD działa poprzez swoje organy ustanowione ustawą oraz niniejszym statutem.
 3. Jednostki organizacyjne PZD korzystają z osobowości prawnej PZD w ramach uprawnień i odpowiedzialności określonych niniejszym statutem.

§ 4

PZD może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych o pokrewnych celach i zadaniach.

§ 5

 1. Użyte w niniejszym statucie określenia oznaczają:
  1. ustawa – ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419),
  2. ROD – rodzinny ogród działkowy,
  3. przepisy związkowe – postanowienia uchwał organów PZD, w tym statutu PZD i regulaminu ROD,
  4. organy zarządzające – zarząd ROD, okręgowy zarząd (jego prezydium) i Krajową Radę (jej prezydium),
  5. przydział działki - ustanowienie prawa użytkowania działki polegającego na bezpłatnym i bezterminowym uprawnieniu do używania działki i pobierania z niej pożytków,
  6. osoba bliska - współmałżonek, dzieci, rodzice, wnuki, rodzeństwo i ich dzieci +[przysposobieni],
  7. głosy - głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze statutem,
  8. zwykła większość – więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw”,
  9. bezwzględna większość - więcej niż połowa głosów oddanych „za”.
 2. Organami wyższego stopnia w rozumieniu niniejszego statutu są:
  1. w stosunku do walnego zebrania ROD (konferencji delegatów) i okręgowego zjazdu delegatów – odpowiednio właściwy terytorialnie okręgowy zarząd i Krajowa Rada,
  2. w stosunku do zarządu ROD i okręgowego zarządu – odpowiednio właściwy terytorialnie okręgowy zarząd (jego prezydium) i Krajowa Rada (jej prezydium),
  3. w stosunku do komisji rewizyjnej ROD i okręgowej komisji rewizyjnej– odpowiednio właściwa terytorialnie okręgowa komisja rewizyjna i Krajowa Komisja Rewizyjna,
  4. w stosunku do komisji rozjemczej ROD i okręgowej komisji rozjemczej – odpowiednio właściwa terytorialnie okręgowa komisja rozjemcza i Krajowa Komisja Rozjemcza.

< poprzedni - następny >

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska