Cytat:
By Wam wszystko pasowało, by kłopotów było mało, byście zawsze byli zdrowi, by problemy były z głowy.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

Stowarzyszenie ogrodowe
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
uchwalony przez XI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców
w dniu 23 października 2014 roku

Warszawa, 2014 roku

Rozdział I − Postanowienia ogólne (§§ 1 ÷ 5)
Rozdział II − Cele i zadania PZD (§§ 6 ÷ 7)
Rozdział III − Członkowie PZD - prawa i obowiązki - Rodzaje członkostwa (§§ 8 ÷ 10)
Rozdział III − Członkowie zwyczajni (§§ 11 ÷ 15)
Rozdział III − Członkowie współdziałający (§§ 16 ÷ 18)
Rozdział III − Członkowie wspierający (§§ 19 ÷ 23)
Rozdział III − Ustanie członkostwa (§§ 24 ÷ 30)
Rozdział IV − Struktura i organy PZD (§§ 31 ÷ 32)
Rozdział V − Zasady organizacyjne PZD (§§ 33 ÷ 52)
Rozdział VI − Rodzinny ogród działkowy - Zasady ogólne (§§ 53 ÷ 55)
Rozdział VI − Walne zebranie (§§ 56 ÷ 68)
Rozdział VI − Zarząd ROD (§§ 69 ÷ 74)
Rozdział VI − Nabycie i wygaśnięcie prawa do działki w ROD (§§ 75 ÷ 88)
Rozdział VI − Komisja rewizyjna ROD (§§ 89 ÷ 93)
Rozdział VII − Koło członkowskie PZD (§§ 94 ÷ 95)
Rozdział VII − Walne zebranie koła członkowskiego (§§ 96 ÷ 96)
Rozdział VII − Zarząd koła członkowskiego (§§ 97 ÷ 98)
Rozdział VII − Działalność kontrolna w kole członkowskim (§§ 99 ÷ 99)
Rozdział VIII − Jednostka terenowa PZD - Zasady ogólne (§§ 100 ÷ 101)
Rozdział VIII − Okręgowy Zjazd Delegatów (§§ 102 ÷ 110)
Rozdział VIII − Okręgowy Zarząd (§§ 111 ÷ 118)
Rozdział VIII − Okręgowa Komisja Rewizyjna (§§ 119 ÷ 123)
Rozdział IX − Jednostka krajowa PZD - Zasady ogólne (§§ 124 ÷ 124)
Rozdział IX − Krajowy Zjazd Delegatów (§§ 125 ÷ 132)
Rozdział IX − Krajowa Rada (§§ 133 ÷ 136)
Rozdział IX − Prezydium Krajowej Rady (§§ 137 ÷ 141)
Rozdział IX − Krajowa Komisja Rewizyjna (§§ 142 ÷ 146)
Rozdział X − Tytuły honorowe i odznaczenia (§§ 147 ÷ 148)
Rozdział XI − Składka członkowska i opłaty ogrodowe (§§ 149 ÷ 156)
Rozdział XII − Majątek i Fundusze PZD (§§ 157 ÷ 162)
Rozdział XIII − Ewidencje i rejestry (§§ 163 ÷ 168)
Rozdział XIV − Postanowienia przejściowe i końcowe (§§ 169 ÷ 175)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polski Związek Działkowców, zwany dalej „PZD”, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym powołanym do zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz reprezentacji i obrony interesów swoich członków.
 2. PZD działa na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 3. PZD opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 2

 1. Terenem działania PZD jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą PZD jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. PZD ma prawo używać własnego godła, hymnu, sztandarów, odznak i pieczęci.

§ 3

 1. PZD posiada osobowość prawną.
 2. PZD działa poprzez swoje organy ustanowione niniejszym statutem.
 3. Jednostki organizacyjne PZD korzystają z osobowości prawnej PZD w ramach uprawnień i odpowiedzialności określonych niniejszym statutem.

§ 4

PZD może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych o pokrewnych celach i zadaniach.

§ 5

 1. Użyte w niniejszym statucie określenia oznaczają:
  1. ustawa – ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40),
  2. ROD – rodzinny ogród działkowy prowadzony przez PZD,
  3. działkowiec – pełnoletnią osobę fizyczną uprawnioną do korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do działki,
  4. prawo do działki – ustanowiony zgodnie z ustawą tytuł prawny uprawniający do korzystania z działki,
  5. infrastruktura ogrodowa – budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa,
  6. opłaty ogrodowe – uiszczane przez działkowca opłaty wynikające z uczestnictwa w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, a w szczególności związane z zarządzaniem, utrzymaniem terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
  7. przepisy związkowe – postanowienia uchwał organów PZD, w tym statutu PZD i regulaminu ROD,
  8. organy zarządzające – zarząd ROD, zarząd koła członkowskiego, okręgowy zarząd (jego prezydium) i Prezydium Krajowej Rady,
  9. osoba bliska – małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
  10. głosy – głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze statutem,
  11. zwykła większość – więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw”,
  12. bezwzględna większość – więcej niż połowa głosów oddanych „za”.
 2. Organami wyższego stopnia w rozumieniu niniejszego statutu są:
  1. w stosunku do walnego zebrania (konferencji delegatów) ROD i koła członkowskiego oraz okręgowego zjazdu delegatów – odpowiednio właściwy terytorialnie okręgowy zarząd (jego prezydium) oraz Krajowa Rada,
  2. w stosunku do zarządu ROD i koła członkowskiego – właściwy terytorialnie okręgowy zarząd (jego prezydium),
  3. w stosunku do okręgowego zarządu (jego prezydium) – Prezydium Krajowej Rady,
  4. w stosunku do komisji rewizyjnej ROD i koła członkowskiego oraz okręgowej komisji rewizyjnej – odpowiednio właściwa terytorialnie okręgowa komisja rewizyjna oraz Krajowa Komisja Rewizyjna,

< poprzedni - następny >

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
25 dni.
dzień 147/218
Bliźnięta
poniedziałek
27
maj
2019
Augustyn, Julian, Jan, Juliusz, Magdalena, Amanda
•••
wsch. Słońca: 04:22
zach. Słońca: 20:38
dług. dnia: 16:17
do najdłuższego dnia:
0:32
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 8:31
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska