Cytat:
Im mądrzejsze i poprawniej sformułowane pytanie tym głupsza i nudniejsza odpowiedź.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 23/2003
Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie utworzenia w oddziałach okręgowych PZD stanowisk Instruktorów Ogrodniczych oraz źródeł ich finansowania
(Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD nr 11/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, mając na uwadze realizację: podstawowych zadań ustawowych i statutowych w zakresie zagospodarowania ogrodów i działek, ochrony przyrody i środowiska, pomocy i poradnictwa w prowadzeniu upraw ogrodniczych, propagowania wiedzy ogrodniczej, a także uchwalonego na VI Krajowym Zjeździe Delegatów PZD w dniu 8 grudnia 2002 r. Programu Związku, działając na podstawie § 95 ust. 3 w związku z § 93 pkt 20 postanawia:

§ 1

1. Utworzyć w biurach oddziałów okręgowych Polskiego Związku Działkowców stanowisko(a) instruktora(ów) ogrodniczego(ych).

2. Na stanowisko(a), o którym mowa w ust. l, należy zatrudnić osobę(y) z wyższym wykształceniem ogrodniczym.

§ 2

Do najważniejszych zadań instruktora ogrodniczego należy:

1) nadzorowanie zagospodarowania ogrodów działkowych i działek, inicjowanie ich modernizacji, organizowanie i udział w przeglądach zagospodarowania ogrodów i działek oraz przygotowywanie zaleceń w zakresie tych przeglądów dla zarządów ROD, a także nadzorowanie ich wykonania,

2) promowanie oświaty ogrodniczej i wydawnictw związkowych, w tym organizowanie szkoleń, pokazów i prowadzenie instruktażu dla działkowców oraz osób ubiegających się o ustanowienia prawa do działki,

3) dystrybucja literatury ogrodniczej,

4) organizowanie i kierowanie pracą instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD,

5) realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w rodzinnych ogrodach działkowych,

6) prowadzenie działalności konkursowej okręgowego zarządu PZD, w tym inicjowanie i propagowanie tej działalności w rodzinnych ogrodach działkowych,

7) współpraca z placówkami naukowymi i doradztwa rolniczego w zakresie ogrodnictwa działkowego, ochrony środowiska oraz wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki.

§ 3

1.Koszty zatrudnienia instruktora(ów) ogrodniczego(ych) – koszty płacy – pokrywane są ze środków:

1) z części Funduszu Oświatowego PZD, będącego w dyspozycji jednostki organizacyjnej, pozostającej po zrealizowaniu obowiązków wynikających z innych przepisów związkowych,

2) ze środków budżetowych w ramach funduszu płac,

3) z innych źródeł.

2. Pokrywanie kosztów zatrudnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może się odbywać po zabezpieczeniu środków Funduszu Oświatowego przeznaczonych na realizowanie zobowiązań jednostki organizacyjnej wynikających z uchwał Krajowej Rady i Prezydium KR, w tym zobowiązań w stosunku do nowych członków Związku.

3. O wysokości środków przeznaczonych na pokrycie kosztów płacy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, decyduje prezydium zarządu jednostki organizacyjnej, w ramach planu finansowego Funduszu Oświatowego jednostki.

4. Prezydium KR corocznie dokonuje oceny prawidłowości wydatkowania środków z Funduszu Oświatowego na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów ogrodniczych, biorąc pod uwagę wykształcenie i doświadczenie zatrudnionego na tym stanowisku pracownika, jego zakres zadań i wykonywaną pracę, a także wykonanie innych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Oświatowego jednostki. Po dokonaniu oceny, jeżeli Prezydium KR stwierdzi brak podstaw do wydatkowania środków z Funduszu Oświatowego na ten cel, podejmuje decyzję o ich zwrocie na Fundusz Oświatowy jednostki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES: /-/ Stanisław CHODAK
PREZES: /-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 12 marca 2003 r.

[wstecz]
Lato trwa,
do jesieni zostało:
1 m-c i 5 dni.
dzień 229/136
Lew
niedziela
18
sierpień
2019
Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław
•••
wsch. Słońca: 05:20
zach. Słońca: 19:53
dług. dnia: 14:34
do najdłuższego dnia:
2:15
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:48
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska