Cytat:
Serce ma swoje racje, których rozum nie zna.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 120/2006
Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 05 września 2006 r.

w sprawie rachunków bankowych rodzinnych ogrodów działkowych

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt 19 w związku z § 151 ust 3 statutu PZD, postanawia co następuje:

§ 1

Niniejsza uchwała określa zasady przyjmowania, przechowywania i obrotu środkami finansowymi obowiązujące w rodzinnych ogrodach działkowych.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rachunku bankowym należy przez to rozumieć:

– rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,

– rachunki lokat terminowych.

§ 3

1. Rodzinne ogrody działkowe obowiązane są posiadać rachunek bankowy, na którym gromadzą i przechowują środki finansowe znajdujące się w dyspozycji zarządu rodzinnego ogrodu działkowego.

2. Niedopuszczalne jest gromadzenie i przechowywanie środków finansowych rodzinnego ogrodu działkowego na rachunku bankowym prowadzonym na rzecz osoby fizycznej (np. oszczędnościowym, oszczędnościowo - rozliczeniowym lub terminowych lokat oszczędnościowych).

3. Przechowywanie środków finansowych poza rachunkiem bankowym dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach i po spełnieniu następujących warunków:

a) przechowywana kwota nie przekracza 1000 zł;

b) okres przechowywania nie przekracza 7 dni;

c) zachowane są wymogi określone w Instrukcji Kasowej zawartej w Zakładowym Planie Kont PZD.

§ 4

1. Rodzinne ogrody działkowe obowiązane są dokonywać płatności lub przyjmować wpłaty za pośrednictwem swoich rachunków bankowych.

2. W uzasadnionych przypadkach, przyjmowanie wpłat poza rachunkiem bankowym dopuszczalne jest jedynie w razie wpłacania przez działkowca składki członkowskiej i innych wpłat na rzecz ogrodu.

3. Wpłaty, o których mowa w ust. 2, przyjmuje upoważniony członek zarządu rodzinnego ogrodu działkowego – skarbnik – wydając jednocześnie wpłacającemu pokwitowanie imienne z wyszczególnieniem daty, tytułu i wysokości wpłaty. Każdy rodzaj opłaty musi być wyodrębniony na pokwitowaniu, a szczególnie: składka członkowska, opłata na rzecz ogrodu, opłata energetyczna. Pokwitowanie wydaje się na drukach obowiązujących w Związku, które stanowią dokumenty ścisłego zarachowania.

4. Zarząd rodzinnego ogrodu działkowego obowiązany jest stworzyć warunki umożliwiające działkowcowi dokonywanie należnych wpłat na rachunek bankowy, w szczególności podać do wiadomości działkowców numer rachunku bankowego.

§ 5

Uprawnionymi do dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym rodzinnego ogrodu działkowego jest prezes łącznie z innym członkiem tego organu PZD.

§ 6

1. Zawarcie przez zarząd rodzinnego ogrodu działkowego umowy rachunku bankowego każdorazowo wymaga – pod rygorem nieważności – zgody organu wyższego.

2. Wzory podpisów osób upoważnionych do dysponowania środkami finansowymi na rachunku bankowym ROD złożonych w banku potwierdza okręgowy zarząd.

§ 7

1. Zarząd rodzinnego ogrodu działkowego jest obowiązany w terminie 14 dni pisemnie zawiadomić właściwy okręgowy zarząd o wszystkich posiadanych rachunkach bankowych, informując o nazwach i adresach banków oraz o numerach rachunków bankowych.

2. W razie zmiany stanu faktycznego w stosunku do zawiadomień, o których mowa w ust. 1, Zarząd rodzinnego ogrodu działkowego jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia tych zmian właściwemu okręgowemu zarządowi w terminie 14 dni od daty ich powstania.

§ 8

1. Okręgowe zarządy obowiązane są prowadzić wykazy rachunków bankowych prowadzonych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych znajdujących się na terenie ich działania.

2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności nazwę i adres banku, numer rachunku bankowego oraz osoby upoważnione do dysponowania środkami finansowymi na rachunku bankowym.

§ 9

Właściwe organy PZD lub ich członkowie ponoszą odpowiedzialność statutową i cywilną za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej uchwały, w szczególności za gromadzenie i przechowywanie środków finansowych danego organu PZD na rachunku bankowym prowadzonym na jego rzecz.

§ 10

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą:

a) uchwała nr 11/93 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 14 lipca 1993 roku w sprawie kont bankowych jednostek PZD,

b) uchwała nr 16/93 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 25 sierpnia 1993 roku w sprawie kont bankowych zarządów pracowniczych ogrodów działkowych.

§ 11

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES: Wincenty KULIK
PREZES: Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 05 września 2006 r.

[wstecz]
Lato trwa,
do jesieni zostało:
1 m-c i 5 dni.
dzień 229/136
Lew
niedziela
18
sierpień
2019
Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław
•••
wsch. Słońca: 05:20
zach. Słońca: 19:53
dług. dnia: 14:34
do najdłuższego dnia:
2:15
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:48
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska