Cytat:
Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 143/2007
Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 22 sierpnia 2007 r.

w sprawie świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu działania w organach rodzinnych ogrodów działkowych
(Tekst ujednolicony na podstawie uchwały
Nr 190/2009 Prezydium KR PZD z 10.12.2009 r.)

W celu zrekompensowania utraconych korzyści i poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem zadań statutowych na rzecz Związku przez członków organów PZD w rodzinnych ogrodów działkowych, Prezydium Krajowej Rady PZD, działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt 14 i 17 w związku z § 151 ust. 3 i 4 statutu PZD i opierając się o art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, postanawia co następuje:

§ 1

1. Niniejsza uchwała określa zasady ustalania wysokości oraz przyznawania świadczeń pieniężnych z tytułu działania w organach rodzinnego ogrodu działkowego, zwane dalej "świadczeniami".

2. Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do członków następujących organów rodzinnego ogrodu działkowego:

1) zarządu,

2) komisji rewizyjnej,

3) komisji rozjemczej.

§ 2

1. Środki finansowe przeznaczone na świadczenia pokrywane są w całości z części składki członkowskiej pozostającej w dyspozycji rodzinnego ogrodu działkowego.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, nie mogą przekraczać 35% zrealizowanej (zebranej) składki członkowskiej w skali rocznej pozostającej w dyspozycji ogrodu.

§ 3

Środki finansowe przeznaczone na świadczenia w rodzinnych ogrodach działkowych powinny być zaplanowane w preliminarzu finansowym uchwalonym przez walne zebranie członków (Konferencję Delegatów) ROD do wysokości określonej w § 2 ust. 2.

§ 4

1. Z zastrzeżeniem § 3, decyzję o przyznaniu świadczenia na dany rok kalendarzowy podejmuje na okres do 12 miesięcy zarząd ROD po zasięgnięciu opinii komisji rewizyjnej ROD.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności powołanie podstawy prawnej, imię i nazwisko osoby uprawnionej do pobierania świadczenia, funkcję pełnioną w organach ROD, wysokość przyznanego świadczenia oraz terminy jego wypłaty.

3. Przy przyznawaniu świadczenia zarząd ROD powinien uwzględnić w szczególności pełnioną funkcję i wynikający z niej stopień odpowiedzialności, aktywność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań, kontakty z innymi organami ogrodu i działkowcami, a także czas przeznaczany na wykonywanie społecznych obowiązków.

§ 5

1. Prawo do świadczenia wygasa z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji uprawniającej do pobierania tego świadczenia.

2. Świadczenie nie przysługuje za okres, w którym wbrew postanowieniom statutu nie odbyło się posiedzenie organu, którego członek otrzymuje świadczenie.

§ 6

Świadczenie rozlicza się i dokumentuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 7

W okresie otrzymywania świadczenia, osoby uprawnione nie mogą pobierać wynagrodzenia wypłacanego przez PZD z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli świadczona praca mieści się w zakresie wykonywanych funkcji, z tytułu której pobierane jest świadczenie.

§ 8

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES: /-/ Wincenty KULIK
PREZES: /-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2007 r.

[wstecz]
Lato trwa,
do jesieni zostało:
1 m-c i 5 dni.
dzień 229/136
Lew
niedziela
18
sierpień
2019
Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław
•••
wsch. Słońca: 05:20
zach. Słońca: 19:53
dług. dnia: 14:34
do najdłuższego dnia:
2:15
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:48
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska