Cytat:
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 215/2008
Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad i trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych realizowanych na podstawie zmiany ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych

Prezydium Krajowej Rady PZD działając na podstawie § 151 ust. 1, w związku z § 150 ust. 2 pkt 14 postanawia:

§ 1

Wprowadzić Instrukcję w sprawie zasad i trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych realizowanych na podstawie zmiany ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych.

§ 2

Instrukcja wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

WICEPREZES: Antoni KOSTRZEWA
PREZES: Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

Załącznik do uchwały Nr 215/2008
Prezydium KR PZD z 30.12.2008 r.

Instrukcja

w sprawie zasad i trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych realizowanych na podstawie zmiany ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych

I. Przepisy obowiązujące

1. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych

3. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw

4. Statut PZD uchwalony na VII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD

5. Uchwała nr 92/2007 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych oraz czasowego zajęcia terenu

6. Uchwała nr 132/2007 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji ROD.

II. Kolejność podejmowanych działań

II. 1. Postępowanie administracyjne obowiązujące w przypadku wydanych do dnia 10 września 2008r decyzji o lokalizacji inwestycji.

1. W świetle zapisów art. 43 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzje administracyjne wydane przed wejściem w życie art. 11 j ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – zakończone i niezakończone decyzją ostateczną realizowane są na podstawie dotychczasowych przepisów. Zatem w tym przypadku likwidacja całości lub części ROD pod realizację drogi winna odbywać się z uwzględnieniem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i art. 17 do 22 tej ustawy. W związku z tym stosowanie przez inwestora regulacji mających na celu pominięcie zapisów ustawy o ROD w celu prowadzenie likwidacji, bez zgody PZD, jest sprzeczne z prawem i winny być egzekwowane przez okręgowe zarządy.

2. Wyjątek stanowi ustalanie wysokość wypłaty odszkodowań, bowiem zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy znowelizowanej spec ustawy o drogach, w postępowaniu o ustalenie wysokości i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne stosuje się przepisy znowelizowanej ustawy. Zgodnie z tym do ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się przepisy korzystniejsze dla wywłaszczanego.

3. W przypadku naruszenia obowiązującego porządku prawnego zasadne jest złożenie przez OZ:

1) wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania – przy pominięciu procedur ustawowych,

2) wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w części dotyczącej ustaleń sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym, zatem wydanej z rażącym naruszeniem prawa materialnego,

3)skargi o uchylenie takiej decyzji w części dotyczącej terenów ROD,

4) podjęcie innych działań prawnych wynikających z kpa.

4. Likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego pod cel publiczny odbywa się zgodnie z uchwałą 92/2007 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 16 maja 2007 r. i wytycznymi w tej sprawie.

II. 2. Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanych po dniu 10 września 2008 r.

1. Od dnia 10 września 2008 r. na mocy ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw, zwanej dalej „ spec ustawą” – procedury ulegają zdecydowanym zmianom. Podstawową negatywną zmianą jest zapis art. 11j spec-ustawy, który zwalnia wnioskodawcę z obowiązku uzyskania zgody PZD na likwidację oraz zwalnia go z obowiązku pozyskania terenu i odtworzenia na nim ogrodu lub poniesienia kosztów nabycia gruntu i odtworzenia ogrodu przez władze PZD. Zmienia się też procedura uzgadniania przebiegu inwestycji. Z chwilą wejścia w życie art. 11j inwestor nie musi zachowywać art. 17 do 22 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

2. Zgodnie z art. 11d ust. 5 spec ustawy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji wysyła się PZD w sytuacji, gdy Związek posiada prawo własności lub użytkowania wieczystego. W pozostałych przypadkach strony, w tym PZD, są powiadamiane w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz właściwych urzędach gmin, na stronach internetowych i w prasie lokalnej. W związku z tym to na okręgowych zarządach oraz pracownikach w OZ odpowiedzialnych za likwidację ROD, ciąży obowiązek kontrolowania tych informacji.

3. Zawiadomienia doręczane są na adres właściciela lub użytkownika wieczystego wskazany w ewidencji gruntów. Doręczenie zawiadomienia na taki adres jest skuteczne i bez znaczenia jest fakt, że adresy są nieaktualne. Dlatego ważne jest aby okręgowe zarządy uaktualniły dane w tej ewidencji. W przypadku braku adresu lub nie ujawnieniu PZD w ewidencji takie powiadomienia nie są wysyłane. Niestety wiele okręgowych zarządów, pomimo konieczności dokonania zmian w ewidencji gruntów nie dopełniło tego obowiązku, co w prowadzonym przez organy administracji postępowaniu może mieć bardzo poważne konsekwencje. Związek bowiem traci w takim przypadku możliwość udziału w postępowaniu.

4. Okręgowy Zarząd winien dokładnie zapoznać się z warunkami decyzji o realizacji inwestycji drogi, w stosunku do likwidowanej części ROD. Bowiem zgodnie z ustawą podmiot realizujący inwestycje podejmuje działania wywłaszczeniowe i odszkodowawcze w linii rozgraniczającej teren, przez który przebiegać będzie inwestycja. W konsekwencji może to spowodować negatywne skutki dla działkowców i ogrodu, polegające na pocięciu ogrodu lub działek rodzinnych w sposób umożliwiający dalsze funkcjonowanie. Dlatego okręgowe zarządy i zarządy ROD winny wnikliwie analizować proponowany przebieg inwestycji we wniosku inwestora i złożonych do niego załącznikach. Konieczne jest zwrócenie uwagi na dostęp do drogi publicznej, skutki dla funkcjonowania ROD w zakresie zakłóceń hałasem, zanieczyszczeniami, możliwości korzystania w urządzeń infrastruktury publicznej oraz infrastruktury rodzinnego ogrodu działkowego. Właśnie te elementy mogą stanowić podstawę do zmian w proponowanym przebiegu inwestycji lub znajdą się w zapisach wydanej decyzji, jako nakaz zabezpieczenia ROD przed negatywnymi skutkami inwestycji. Przeprowadzenie takiej analizy jest wyjątkowo istotne, ponieważ właśnie w trakcie postępowania organ daje możliwość wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym. W takim przypadku konieczne jest podjęcie działań zmierzających do wskazania w decyzji o realizacji inwestycji właściwego jej przebiegu, ponieważ od tego uzależniona jest również wysokość odszkodowań. Zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 4 spec ustawy organ wydając decyzję winien brać pod uwagę wymagania dotyczące uzasadnionych interesów osób trzecich, ale to od nich zależy czy taki wniosek złożą.

5. Postępowanie przed właściwym organem kończy się wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której treść przekazywana jest wyłącznie wnioskodawcy. O wydaniu decyzji PZD (właściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik), powiadamiany jest, jak inni zainteresowani, poprzez obwieszczenie w urzędzie gminy właściwym ze względu na przebieg drogi oraz w prasie lokalnej Taką formę doręczenia ustawodawca uznał za właściwą i skuteczną. Po upływie 14 dni od dnia wywieszenia decyzji, jeżeli niezgłoszone są wnioski - staje się ona ostateczna. Zatem jeżeli okręgowy zarząd uchybi temu terminowi decyzja stanie się ostateczna, wraz ze wszystkimi skutkami z niej wynikającymi. (art. 11 d ust. 5 spec ustawy).

6. Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej łączy w sobie: decyzje o lokalizacji z pozwoleniem na budowę oraz zatwierdza podziały geodezyjne działek ewidencyjnych. Dodatkowym skutkiem jest to, że chwilą, gdy decyzja realizacyjna staje się ostateczna, wygasa użytkowanie wieczyste i użytkowanie ustanowione na rzecz PZD. Natomiast nieruchomość staje się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego (przy drogach niższej kategorii).

7. Decyzja stanowi podstawę do dokonania zmian w księgach wieczystych. Dlatego konieczne jest branie czynnego udziału w całym postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji. Zaniechanie i brak aktywności ze strony struktur Związku może spowodować, że PZD utraci posiadane prawo do gruntu bez własnego udziału i świadomości, bowiem odwołanie się od decyzji na tym etapie jest praktycznie niemożliwe.

II. 2.1. Postępowanie w przedmiocie odszkodowania stosowane do decyzji wydanych po 10 września 2008 r.

1. Po przeprowadzeniu postępowania, zakończonego ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wszczynane jest z urzędu postępowanie odszkodowawcze. Decyzję ustalająca wysokość odszkodowania za nieruchomości wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania są oględziny przeprowadzone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Właściwy organ ma 30 dni na wydanie decyzji o odszkodowaniu. Jest to jednak termin instrukcyjny - jego niedotrzymanie nie powoduje żadnych skutków. Stronami postępowania są wszystkie osoby pozbawione przysługujących im praw rzeczowych, a więc właściciel, użytkownik wieczysty i użytkownik. Niestety z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż w procesie ustalania wysokości odszkodowania działkowcy są pomijani, jako strona. Okręgowe Zarządy nie mogą zgadzać się na uczestniczenie w postępowaniu bez udziału działkowców. Działkowcy są bowiem zgodnie z art. 15 ust 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych właścicielami urządzeń, nasadzeń i obiektów znajdujących się na działkach, wykonanych lub nabytych ze środków finansowych użytkownika i mają prawo decydować o zaakceptowaniu wysokości odszkodowania. Rozprawę administracyjną przeprowadza się tylko wtedy, gdy konieczne jest wyjaśnienie wątpliwości zgłaszanych przez strony postępowania. Konieczne jest jej przeprowadzanie jedynie w sytuacjach konfliktowych.

2. Zgodnie z art. 12 ust 4 spec - ustawy, nabycie nieruchomości w drodze decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej następuje za odszkodowaniem. Dopuszczalne jest przyznanie nieruchomości zamiennej-, jeżeli obie strony się na to zgodzą. Brak jest też jakichkolwiek przeszkód przy dobrej woli stron postępowania do zawarcia ugody w przedmiocie ustalenia odszkodowania. Wysokość odszkodowania ustala się (art.18 ust 1 spec ustawy) według stanu nieruchomości określonego na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i według wartości nieruchomości na dzień wydania decyzji o odszkodowaniu. Ustalenie odszkodowania następuje wyłącznie na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego, w której zostaje określona wartość nieruchomości. Organ jest z mocy prawa zobligowany do uwzględnienia wartości nieruchomości wynikającej z prawidłowo sporządzonego operatu szacunkowego. Ustalone w decyzji administracyjnej odszkodowanie powinno - co do zasady - odpowiadać wartości rynkowej nieruchomości, czyli przewidywanej cenie, która jest możliwa do uzyskania na rynku. W przypadku, gdy nieruchomość otrzyma nowe przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jej wartość ustala się z uwzględnieniem nowego przeznaczenia tylko wtedy, gdy zwiększa to wartość nieruchomości.

3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określa termin wydania nieruchomości, który nie może być krótszy niż 120 dni od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna. W przypadku nadania decyzji klauzuli natychmiastowej wykonalności, termin ten nie obowiązuje. Art. 18 ust. 1e spec – ustawy przewiduje dodatkową bonifikatę w postaci zwiększenia przyznanego odszkodowania o 5% w przypadku oddania nieruchomości w ciągu 30 dni od chwili, kiedy decyzja realizacyjna stała się ostateczna. Nie dotyczy to sytuacji, w których decyzja realizacyjna zaopatrzona została w klauzulę wykonalności.

4. Jeżeli odszkodowanie zostało ustalone w formie pieniężnej, zapłata powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stała się ostateczna. Ustalona w decyzji kwota odszkodowania podlega waloryzacji od dnia wydania decyzji do dnia zapłaty, według wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa GUS w drodze obwieszczeń. Nie jest dopuszczalne waloryzowanie na podstawie innych wskaźników (np. wskaźnika inflacji).

5. Jeżeli 14 dniowy termin do wypłaty odszkodowania zostanie przekroczony, to osoba uprawniona może dochodzić stosownych roszczeń za opóźnienie w wykonaniu świadczenia a więc odsetek i odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

III. Procedury w Związku odnoszące się do likwidacji pod drogi prowadzonych na podstawie decyzji wydanych po dniu 10 września 2008 r.

1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinien być przedmiotem analizy Prezydium Okręgowego Zarządu, które ocenia przebieg planowanej inwestycji jej skutki dla ROD. Sprawa powinna zostać przygotowana przez pracownika OZ prowadzącego sprawy likwidacji ROD w okręgowym zarządzie we współpracy z radcą prawnym OZ.

2. Prezydium Okręgowego Zarządu ustala kierunki postępowania ocenia terminowość i prawidłowość realizacji.

3. Po zakończeniu likwidacji i wypłaceniu odszkodowań Prezydium OZ przyjmuje uchwałę stwierdzeniu faktycznej likwidacji całości lub części ROD, w związku z inwestycją realizowaną na mocy spec ustawy i przekazuje sprawę wraz z wnioskiem o wykreślenie ROD (przy likwidacji całkowitej), lub wniosek o korektę powierzchni (w przypadku likwidacji częściowej) do Krajowej Rady PZD.

4. Dokumenty przekazane do Krajowej Rady powinny zawierać:

a) Wniosek OZ o wykreślenie ogrodu z Rejestru ROD oraz Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub dokonanie korekty powierzchni ROD,

b) Uchwałę Prezydium OZ o stwierdzeniu faktycznej likwidacji całości lub części ROD, wraz z uzasadnieniem.

c) Ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

d) Dokument określający nazwy likwidowanych ROD wraz ze specyfikacją działek ewidencyjnych i ich powierzchnią, w tym aktualny wypis z księgi wieczystej.

e) Decyzję o przyznaniu odszkodowania.

f) Sprawozdanie z likwidacji obejmujące: prowadzone postępowania administracyjne, przebieg likwidacji, realizacje odszkodowań, sposób wydania terenu.

5. Prezydium Krajowej Rady w oparciu o przesłane dokumenty podejmuje uchwałę o dokonaniu zmian w Rejestrze ROD.

6. Uchwała Prezydium Krajowej Rady o skreśleniu z Rejestru ROD ogrodu lub zmianie powierzchni ROD jest podstawą do dokonania zmian w Rejestrze ROD przez Wydział Gospodarki Gruntami.

Prezydium Krajowej Rady PZD

Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

[wstecz]
Lato trwa,
do jesieni zostało:
1 m-c i 5 dni.
dzień 229/136
Lew
niedziela
18
sierpień
2019
Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław
•••
wsch. Słońca: 05:20
zach. Słońca: 19:53
dług. dnia: 14:34
do najdłuższego dnia:
2:15
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:48
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska