Cytat:
Potrzeba dużo czasu, wiele łez, aby na nowo nauczyć się kochać.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 196/2009
Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie funkcjonowania biur oraz zasad zatrudniania i wynagradzania w rodzinnych ogrodach działkowych

Prezydium Krajowej Rady PZD, działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt 21 w związku z § 151 ust. 3 i 4 statutu PZD, postanawia, co następuje:

Postanowienia wstępne

§ 1

Niniejsza uchwała określa organizację i prowadzenie biur w rodzinnych ogrodach działkowych, a także zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę i wynagrodzenia w rodzinnych ogrodach działkowych.

§ 2

Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

1. biuro - biuro rodzinnego ogrodu działkowego zorganizowane według zasad określonych w uchwale;

2. kierownik biura - prezes zarządu rodzinnego ogrodu działkowego albo inna osoba, której zarząd powierzył prowadzenie i kierowanie biurem;

3. ROD - rodzinny ogród działkowy;

4. organy ROD - walne zebranie (konferencja delegatów), zarząd, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza;

5. OZ - okręgowy zarząd PZD właściwy z względu na położenie rodzinnego ogrodu działkowego;

6. przepisy związkowe - statut PZD, regulamin ROD oraz postanowienia innych uchwał organów PZD;

7. zatrudnienie - nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę zawartej według zasad określonych w uchwale.

Biuro rodzinnego ogrodu działkowego

§ 3

Zarząd ROD może prowadzić biuro, gdy:

1. infrastruktura oraz wyposażenie ROD wymaga stałego nadzoru i bieżącego sprawowania opieki,

2. występuje wiele spraw i problemów związanych z funkcjonowaniem ROD,

3. walne zebranie uzna za konieczne i niezbędne funkcjonowanie biura,

4. walne zebranie zabezpieczy środki niezbędne na funkcjonowanie biura,

5. istnieją warunki techniczne i lokalowe umożliwiające działanie biura.

§ 4

Biuro ROD wykonuje zadania na rzecz działkowców i rodzinnego ogrodu działkowego, a w szczególności realizuje uchwały walnego zebrania i decyzje zarządu ROD, prowadzi gospodarkę finansową, ewidencję użytkowników działek, dba o infrastrukturę ROD, organizuje prace na rzecz ogrodu, a także wykonuje obowiązki wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa i przepisów związkowych.

§ 5

1. Kierownik biura prowadzi i odpowiada za funkcjonowanie biura.

2. Nadzór i kontrolę nad działalnością biura sprawuje zarząd ROD.

Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników w rodzinnym ogrodzie działkowym

§ 6

1. ROD, jako podstawowa jednostka organizacyjna Polskiego Związku Działkowców, może zatrudniać pracowników, według zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Zatrudnienie pracowników w ROD musi wynikać z uzasadnionej potrzeby obsługi działkowców i organów ROD.

3. W ROD mogą być zatrudniani w szczególności kierownik biura, księgowy, gospodarz, magazynier oraz pracownik administracyjny.

§ 7

1. Zatrudnienie pracowników w ROD związane jest wyłącznie z potrzebami wykonywania konkretnej pracy, a nie ze sprawowaniem mandatu lub pełnioną funkcją w organach ROD.

2. Zatrudnienie członka organu ROD nie może kolidować ze sprawowanym mandatem lub pełnioną funkcją w tym organie.

§ 8

1. Podstawą do zatrudnienia pracowników w ROD jest przeznaczenie w preliminarzu finansowym - uchwalonym przez walne zebranie członków (konferencji delegatów) ROD - środków finansowych w wysokości gwarantującej sfinansowanie wynagrodzeń oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, pokrywane są w całości z opłat na rzecz ogrodu uchwalanych corocznie przez walne zebranie członków (konferencję delegatów) ROD na podstawie § 82 pkt 7 statutu PZD.

3. Środki finansowe przeznaczone na zatrudnienie nie mogą przekroczyć 30% uchwalonej opłaty na rzecz ogrodu.

4. Zatrudniając pracowników, zarząd ROD nie może przekroczyć środków przeznaczonych na ten cel w preliminarzu finansowym, uchwalonych przez walne zebranie członków (konferencji delegatów) ROD.

§ 9

Zawarcie umowy o pracę następuje na podstawie uchwały zarządu ROD.

§ 10

1. Zarząd ROD reprezentuje rodzinny ogród działkowy jako pracodawcę, w rozumieniu Kodeksu pracy, i z tego tytułu zatrudnia pracowników i dokonuje wszelkich innych czynności zgodnie z § 92 ust. 3 statutu PZD.

2. W zakresie zatrudnienia prezesa zarządu ROD i dokonywania innych czynności wynikających z takiego stosunku pracy, rodzinny ogród działkowy reprezentuje łącznie dwóch pełnomocników, ustanowionych spośród pozostałych członków zarządu ROD i umocowanych na podstawie uchwały, o której mowa w § 9.

3. Z tytułu zatrudnienia pracownika, niezgodnie z niniejszą uchwałą, odpowiedzialność prawną ponoszą osoby, które zawarły umowę o pracę z przekroczeniem zakresu umocowania.

§ 11

1. Umowę o pracę zawiera się w formie pisemnej na czas nie określony lub na czas określony obejmujący okres największej aktywności organizacyjnej i gospodarczej ROD.

2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.

3. Umowa o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, powinna przewidywać dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

4. Załącznikiem do umowy o pracę jest przyjęty przez pracownika zakres czynności i obowiązków.

5. Zarząd ROD informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o jego warunkach zatrudnienia, określonych w art. 29 § 3 Kodeksu pracy.

§ 12

1. Zarząd ROD jest obowiązany wykonywać obowiązki wynikające z Kodeksu pracy oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności:

1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

2) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

4) terminowo i prawidłowo naliczać i odprowadzać składki pracowników na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

5) terminowo i prawidłowo naliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

6) udzielać urlopów wypoczynkowych w wymiarze przysługującym pracownikowi,

7) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

8) przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,

9) niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

§ 13

1. Warunki pracy i płacy zarząd ROD określa w umowie o pracę, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz przepisami prawa pracy.

2. Wynagrodzenie za pracę oraz wymiar czasu pracy pracownika powinny być tak ustalone, aby odpowiadały w szczególności zakresowi obowiązków i odpowiedzialności, a także ilość i jakość świadczonej pracy.

§ 14

W ROD obowiązuje zryczałtowany system wynagradzania.

§ 15

1. Wynagrodzenie za pracę ustalane jest w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie, które podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

3. Wysokość wynagrodzenie za pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może przekraczać 150% minimalnego wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.

§ 16

1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się raz w miesiącu z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

2. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

§ 17

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się w formie pieniężnej, chyba że pracownik uprzednio wyrazi pisemną zgodę na wypłatę w formie przelewu na jego rachunek bankowy.

§ 18

Na zasadach i w wysokości określonych we właściwych przepisach, zarząd ROD ma obowiązek wypłacić pracownikowi również inne świadczenia pieniężne związane z pracą, a w szczególności:

1. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby;

2. świadczenie z tytułu wypadku przy pracy;

3. odprawę rentową lub emerytalną, określoną w Kodeksie pracy;

4. należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Postanowienia końcowe

§ 19

W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą należy stosować właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeks pracy i inne przepisy prawa pracy, przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz przepisy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 20

Bezpośredni nadzór w zakresie stosowania niniejszej uchwały, a w szczególności nad zatrudnianiem i płacami w ROD, sprawuje prezes OZ oraz prezydium OZ.

§ 21

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą:

1. uchwała nr 91/2006 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie organizacji i prowadzenia biur w rodzinnych ogrodach działkowych,

2. uchwała nr 66/98 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 1 września 1998 r. w sprawie zatrudnienia i płac w rodzinnych ogrodach działkowych.

§ 22

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

SKARBNIK:/-/ Marian PASIŃSKI
PREZES: /-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

[wstecz]
Lato trwa,
do jesieni zostało:
1 m-c i 5 dni.
dzień 229/136
Lew
niedziela
18
sierpień
2019
Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław
•••
wsch. Słońca: 05:20
zach. Słońca: 19:53
dług. dnia: 14:34
do najdłuższego dnia:
2:15
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:48
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska