Cytat:
Nie strzela się do człowieka chyba, że z łuku amora.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 7/XXIV/2015
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z 15 stycznia 2015 roku

w sprawie zasad wydawania ruchomości i nieruchomości oraz dokumentacji i pieczątek PZD nowo wybranemu lub powołanemu organowi PZD w ROD i kołach członkowskich

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie statutu PZD postanawia:

§ 1

1. Określić zasady wydawania przez ustępujący organ PZD w ROD ruchomości i nieruchomości oraz dokumentacji i pieczątek PZD nowo wybranemu lub powołanemu organowi PZD w ROD.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a) organie wybranym – rozumie się przez to organ PZD w ROD wybrany na zasadach określonych w statucie PZD.
b) organie powołanym - rozumie się przez to organ komisaryczny PZD w ROD powołany na zasadach określonych w statucie PZD.

§ 2

1. W terminie 14 dni od wyboru lub powołania nowego zarządu ROD ustępujący zarząd ROD wydaje nowo wybranemu lub powołanemu zarządowi ROD wszelkie nieruchomości i majątek ruchomy oraz dokumentację i pieczątki pozostające w dyspozycji tego zarządu ROD, a w szczególności:

1) majątek ruchomy,
2) infrastrukturę,
3) nieruchomości,
4) dokumentację ROD, a w szczególności:

a) dokumentację prawną ROD (m.in. dokumenty dotyczące nabycia przez PZD prawa do gruntów ROD, dokumenty dotyczące powstania ROD, dokumentację geodezyjną, korespondencję, dokumentację prowadzonych spraw sądowych, inne dokumenty formalno-prawne ROD),
b) dokumentację statutowo-organizacyjną (m.in. dokumentację dotyczącą praw nabytych do działek przez działkowców, korespondencję z działkowcami oraz organami i instytucjami, dokumentację spraw bieżących ROD, dokumenty z walnych zebrań, posiedzeń zarządu ROD, w tym: książki protokołów, zbiory uchwał, listy obecności itd.),
c) dokumentację finansową (m.in. sprawozdania finansowe wraz z załącznikami, spis z natury, potwierdzenie sald, wyciągi bankowe; dokumenty rozliczeniowe z Urzędem Skarbowym i/lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; dokumenty bankowe; dokumenty płacowe; księgi inwentarzowe; dokumenty źródłowe za okres 5 lat; umowy),
d) dokumentację archiwalną (np. kroniki),
e) ewidencję działek – w formie pisemnej i/lub elektronicznej,

4) pieczątki PZD (zarządu ROD, osób funkcyjnych),
5) środki pieniężne zgromadzone na kontach bankowych, lokatach i w kasie,
6) klucze od bram ROD i pomieszczeń itp.,
7) stanowiące własność PZD nośniki elektroniczne zawierające dane dotyczące ROD oraz hasła dostępu.

2. W terminie 14 dni od wyboru lub powołania nowej komisji rewizyjnej ROD, ustępująca komisja rewizyjna ROD wydaje nowo wybranej lub powołanej komisji rewizyjnej ROD w szczególności:

1) dokumenty:

a) dokumentację ukazującą działalność i zakres prac komisji rewizyjnej ROD (dokumenty z posiedzeń, listy obecności, protokoły, zbiór uchwał oraz dokumentację z przeprowadzanych kontroli,

2) pieczątki PZD (komisji rewizyjnej ROD, osób funkcyjnych).

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zarządu i komisji rewizyjnej w kole członkowskim.

§ 3

Wydanie następuje przez fizyczne przekazanie objętych nim składników oraz podpisanie przez przedstawicieli organu ustępującego oraz organu nowo wybranego lub powołanego protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

załącznik nr 1: Protokół zdawczo-odbiorczy

WICEPREZES: /-/ Wincenty KULIK
PREZES: /-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 15 stycznia 2015 r.

[wstecz]
Lato trwa,
do jesieni zostało:
1 m-c i 5 dni.
dzień 229/136
Lew
niedziela
18
sierpień
2019
Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław
•••
wsch. Słońca: 05:20
zach. Słońca: 19:53
dług. dnia: 14:34
do najdłuższego dnia:
2:15
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:48
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska