Cytat:
To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia.
  • Archiwum
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

DOKUMENT ANULOWANY
USTAWA
z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych1)
Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, Nr 223, poz. 1475.

Rozdział I − Przepisy ogólne − (Art. 1 - 8)
Rozdział II − Rodzinne ogrody działkowe − (Art. 9 - 24)
Rozdział III − Polski Związek Działkowców − (Art.25 - 38)
Rozdział IV − Przepisy przejściowe i końcowe − (Art.39 - 50)

Rozdział I − Przepisy ogólne

Art. 1.

Istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych jest przejawem świadomej polityki Państwa w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.

Art. 2.

Rodzinne ogrody działkowe, jako stały, niezbędny i ważny element infrastruktury miast i gmin, winny być uwzględniane w procesie ich rozwoju.

Art. 3.

Spełniając pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie miast i gmin, rodzinne ogrody działkowe stanowią tereny zielone w rozumieniu innych ustaw, których funkcja polega w szczególności na przywracaniu społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, ochronie środowiska przyrodniczego, kształtowaniu zdrowego otoczenia człowieka, pozytywnym wpływie na warunki ekologiczne w miastach, ochronie składników przyrody oraz poprawie warunków bytowych społeczności miejskich.

Art. 4.

Rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do terenów rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.

Art. 5.

Rodzinne ogrody działkowe jako tereny zielone podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska.

Art. 6.

Rodzinnym ogrodem działkowym w rozumieniu ustawy jest wydzielony obszar gruntu będący we władaniu Polskiego Związku Działkowców, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.

9)Art. 6 - jest niezgodny z art. 2 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 konstytucji

Art. 7.

Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego tworzą warunki prawne, przestrzenne i ekonomiczne dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Art. 8.

Istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych powinny uwzględniać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

< poprzedni - następny >

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska