Cytat:
Krótko mówiąc chciałbym wiedzieć, jak stać się świętym; tylko to mnie interesuje.
  • Walne Zebranie
Walne Zebranie
członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„CZARNY STAW”
w Wólce Wiciejowskiej
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 14/WZ/2010
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
członków PZD w ROD „Czarny Staw” w Wólce Wiciejowskiej
dnia 24 kwietnia 2010 roku

w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w Ogrodzie

Walne Zebranie na podstawie Uchwały Nr 45/2009 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 31 marca 2009 roku oraz wniosku Zarządu ROD „Czarny Staw” postanawia co następuje:

§ 1

1 - Podłączenie do sieci i korzystanie z energii elektrycznej w ROD.

1. Podstawowym napięciem zasilającym działki jest napięcie 230 V prądu przemiennego. Na uzasadniony wniosek działkowca w wyjątkowych przypadkach, Zarząd może wyrazić zgodę na zasilanie działki napięciem 400 V.

2. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.

3. Zgoda zarządu ROD na podłączenie do sieci energetycznej może być uzależniona od uregulowania wszelkich zobowiązań ciążących na działkowcu w stosunku do ROD.

4. Rozpoczęcie dostaw energii powinno być poprzedzone przeglądem i akceptacją indywidualnego podłączenia przez elektryka ogrodu. Za stan techniczny instalacji elektrycznej poza podlicznikiem (rozdzielnią) oraz na działce i w altanie odpowiedzialny jest użytkownik działki.

2 - Rozliczenie zużytej energii elektrycznej.

1. Rozliczanie zużytej energii elektryczne przez użytkowników działek w ROD „Czarny Staw” dokonuje Zarząd ROD na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej i wniesionych opłat zaliczkowych zgodnie z uchwałą Nr 16/WZ/2010 Walnego Zebrania z dnia 24.04.2010 r.

2. Zarząd ROD może zablokować dostawę energii elektrycznej, jeżeli opóźnienie opłaty zaliczkowej za energię elektryczną przekroczy 30 dni od daty ustalonej w „Książeczce opłat”.

3. O zamiarze zablokowania dostawy energii elektrycznej, Zarząd jest zobowiązany powiadomić zainteresowanego działkowca.

4. Ponowne włączenie energii elektrycznej może nastąpić po uregulowaniu wszystkich zaległości finansowych działkowca wobec Ogrodu oraz kosztów Elektryka Ogrodu w wysokości 60 zł.

§ 2

Zarząd ROD powołuje komisję energetyczną, do której kompetencji należy w szczególności:

1. zapobieganie nielegalnemu poborowi energii elektrycznej,

2. współpraca z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem z energii elektrycznej,

3. rozwiązywanie sporów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej,

4. nadzór nad pracą elektryka,

5. składanie cyklicznych sprawozdań do Zarządu ROD w zakresie korzystania z energii elektrycznej.

§ 3

1. Zarząd ROD jest zobowiązany do inicjowania zmian, skierowanych na poprawę stanu sieci pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa jej użytkowników zgodnie z obowiązującymi normami oraz uniemożliwienia nielegalnego poboru energii elektrycznej.

2. Podliczniki, na podstawie, których dokonywane jest rozliczenie z poszczególnymi działkowcami są umieszczone w specjalnych szafach rozdzielczych. Szafy umieszczone są w alejkach ogrodowych w miejscu dostępnym dla osób zajmujących się nadzorem nad siecią i są zamknięte i oplombowane. Podliczniki są zabezpieczone bezpiecznikiem 26A.

3. Zabezpieczenie sieci elektrycznej na działce powinno być zlokalizowane w altanie a wartość zabezpieczenia nie może przekraczać 16A.

4. Za zakup nowych podliczników i ich wymianę odpowiedzialny jest Zarząd.

§ 4

Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika i sieci ogólno ogrodowej. Wszelkie działania w tym zakresie są możliwe jedynie za zgodą osób odpowiedzialnych za nadzór nad siecią ogólno ogrodową. Samowolne zerwanie plomby na drzwiczkach rozdzielni lub podliczniku może stanowić przesłankę zastosowania w stosunku do winnego tego zdarzenia kar przewidzianych w § 23 statutu PZD.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednocześnie traci moc obowiązującą uchwała Nr 07/WZ/2003 Walnego Zebrania z dnia 17 maja 2003 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ogrodzie.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków:
Jolanta ŻUKOWSKA
Przewodniczący Walnego Zebrania:
Zbigniew WIERZBOWSKI

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska