Cytat:
Nauka bez religii jest kulawa, religia bez nauki ślepa.
  • Walne Zebranie
Walne Zebranie
członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„CZARNY STAW”
w Wólce Wiciejowskiej
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 16/WZ/2010
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
członków PZD w ROD „Czarny Staw” w Wólce Wiciejowskiej
dnia 24 kwietnia 2010 roku

w sprawie opłat zaliczkowych oraz rozliczania zużytej energii elektrycznej w Ogrodzie

Walne Zebranie po wysłuchaniu propozycji Zarządu i głosów w dyskusji w sprawie trybu postępowania przy naliczaniu zaliczek i rozliczaniu zużytej energii elektrycznej w ogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

Użytkownicy działek w ROD „Czarny Staw” wnoszą opłaty zaliczkowe za energię elektryczną w trzech ratach wg „Książeczki opłat” wydawanej nieodpłatnie na dany roku przez Zarząd.

§ 2

Cena zaliczkowa za kilowatogodzinę ustalana jest w formie uchwały, na dany roku przez Zarząd, na podstawie prognozowanych wzrostów cen stosowany przez Zakład Energetyczny. Uchwała Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.

§ 3

Wysokość opłaty zaliczkowej naliczana jest indywidualnie dla każdego użytkownika działki w ROD „Czarny Staw” poprzez pomnożenie ceny za 1 kWh, o której mowa w § 2, przez prognozowaną, na podstawie lat poprzednich, ilość kWh zużytych w:

1. - altana (działka),
2. - 1/84 część prognozowanych kosztów na pracę hydroforni,
3. - 1/82 część prognozowanych kosztów na oświetlenie ogrodu,

§ 4

Do opłaty obliczonej wg § 3 doliczana jest opłata energetyczna, która ustalana jest zgodnie z uchwałą Nr 45/2009 Prezydium KR PZD z 31 marca 2009 r.

§ 5

Wszystkie pobrane w danym roku opłaty zaliczkowe za energię elektryczną są rozliczane przez Zarząd ROD w roku następnym według średniej rocznej ceny wynikającej z otrzymanych faktur od Zakładu Energetycznego.

§ 6

1. Faktyczny koszt zużytej energii elektrycznej poniesiony przez użytkownika działki, jest iloczynem ceny ustalonej w § 5 i faktycznie zużytej energii elektrycznej w altanie (na działce) wyrażonej w kWh.

2. Do kosztu ustalonego w ust. 1 doliczany jest:

a) - 1/84 część kosztów poniesionych na pracę hydroforni,
b) - 1/82 część kosztów poniesionych na oświetlenie ogrodu,
c) - opłata energetyczna.

§ 7

Różnica powstała pomiędzy wpłaconymi zaliczkami a faktycznym kosztem jest zapisywana na koncie każdej działki i jest uwzględniana przy naliczaniu opłat zaliczkowych w danym roku:

1. wartość ujemna jest traktowana jak niedopłata i pobierana jest w pierwszej kolejności kwitem KP 01/działka/rok,

2. wartość dodatnia jest traktowana jak nadpłata i jest odejmowana od naliczonej zaliczki, która jest wnoszona na podstawie trzech kwitów KP (Nr 02/działka/rok, Nr 03/działka/rok, Nr 04/działka/rok).

§ 8

Koszt energii elektrycznej w Budynek Gospodarczy pokrywa Zarząd z funduszu utworzonego z opłat na rzecz ogrodu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia, jednocześnie traci moc obowiązującą uchwała Nr 08/WZ/2002 Walnego Zebrania z dnia 18 maja 2002 r.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków:
Jolanta ŻUKOWSKA
Przewodniczący Walnego Zebrania:
Zbigniew WIERZBOWSKI

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska