Cytat:
Nie kocham cię za to kim jesteś, ale za to jaki jesteś kiedy przebywam z tobą.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 3/II/2008
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z 21 lutego 2008 roku

w sprawie przydziału działek dla osób zamieszkałych
w odległych rejonach kraju

VIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w przyjętym w dniu 9 grudnia 2007 r. Stanowisku stwierdził, „że przyznawanie działek mieszkańcom z odległych regionów jest niezgodne z ustawą o ROD, statutem PZD, rolą ogrodnictwa działkowego i jest szkodliwe dla przywilejów działkowych rodzin oraz przyszłości ogrodów działkowych”.

Zjazd zobowiązał zarządy ROD i okręgowe zarządy do podjęcia działań w celu wyeliminowania takich przypadków, a Krajową Radę do wdrażania polityki Związku w tym zakresie i stałego monitorowania sytuacji.

Z przekazanych do Krajowej Rady informacji sporządzonych przez okręgowe zarządy wynika, że użytkowanie działek przez osoby z odległych regionów kraju dotyczy w zasadzie czterech okręgów w pasie nadmorskim OZ w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku oraz na terenie OZ Warmińsko-Mazurskiego. Z terenu tych okręgów wpływa też najwięcej skarg od rodzimych mieszkańców, którzy mają coraz większe trudności z użytkowaniem działek, bądź ich uzyskaniem, a niezadowolenie ze sposobu użytkowania działek w ROD przez mieszkańców odległych regionów wyrażają samorządy lokalne.

Krajowy Zjazd jednoznacznie uznał to zjawisko za naganne, sprzeczne z prawem związkowym, a wobec tego działanie organów Związku i członków Związku akceptujące taki stan, albo wręcz podejmujący decyzję tworzące stan niezgodny z prawem należy uznać za działanie na szkodę Związku ze wszystkimi z tego tytułu konsekwencjami statutowymi. Mając powyższe na względzie Krajowa Rada zobowiązuje:

I. Wszystkie okręgowe zarządy PZD:

1. do stałego monitorowania zgodnego z celami i funkcjami ROD przyznawania działek w ROD;

2. przeprowadzenia szkoleń osób funkcyjnych w ROD w zakresie stosowania prawa związkowego przy przydziale działek, a także skutecznego eliminowania przez zarządy ROD przypadków niezgodnego z prawem wykorzystywania działek w rodzinnych ogrodach działkowych;

3. systematycznego przeprowadzania przeglądów ROD w zakresie prawidłowego zagospodarowania działek i ich wykorzystywania (szczególnie w sezonie) do celów, jakim służą działki w rodzinnych ogrodach działkowych;

4. udzielania pomocy prawno organizacyjnej zarządom ROD w celu wyegzekwowania zgodnego z prawem związkowym użytkowania działek.

II. Ponadto okręgowe zarządy w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku i Warmińsko-Mazurski do:

1. przeprowadzenia przeglądu zagospodarowania ogrodów i działek w ROD, w których użytkownikami są mieszkańcy odległych regionów kraju;

2. sprawdzenia trybu przydziału działek w tych ogrodach;

3. sprawdzenia sposobu wykorzystywania działek w tych ROD (w trakcie sezonu letniego) pod kątem zgodności z celami i funkcjami ROD i działek;

4. przeszkolenia członków zarządów tych ROD w sprawach stosowania prawa związkowego;

5. niezwłocznego podejmowania decyzji niezbędnych do przywrócenia stanu zgodnego z prawem związkowym i eliminujące działania i wykorzystywanie działek w ROD w sposób sprzeczny z celem i funkcją ROD i działek;

6. udzielania pomocy prawnej i organizacyjnej zarządom ROD w egzekwowaniu prawa związkowego i skutecznego eliminowania przypadków jego łamania.

III. Zarządy ROD do:

1. bezwzględnego stosowania prawa związkowego ustawy o ROD, statutu PZD i regulaminu ROD w zakresie przydziału działek i przyjmowaniu w poczet członków PZD;

2. eliminowania w sposób przewidziany statutem PZD wszelkiego rodzaju odstępstw od sposobu zagospodarowania i wykorzystywania działki przewidzianych prawem związkowym;

3. stałego szczególnie w sezonie letnim monitorowania sposobu wykorzystywania działek;

4. nawiązania współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami społecznymi w celu rozpropagowania w miejscowej społeczności działek w ROD.

Krajowa Rada zobowiązuje i upoważnia Prezydium KR PZD do stałego nadzorowania wykonywania powyższego przez wskazane organy Związku, wydawania zaleceń i podejmowania konkretnych decyzji przewidzianych statutem PZD.

Okręgowe zarządy PZD wymienione w pkt. 2 zobowiązane są do sukcesywnego przedstawiania Prezydium KR raportu z wykonywania zadań przewidzianych niniejszą uchwałą. Termin złożenia raportu i jego zakres ustali każdorazowo Prezydium KR PZD. Raport winien być składany do Prezydium KR nie rzadziej niż raz na kwartał.

Prezydium KR PZD przedstawi sprawozdanie z działań organów Związku w tej sprawie i aktualnej sytuacji w ROD na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady w bieżącym roku.

WICEPREZES: /-/ Antoni KOSTRZEWA
PREZES: /-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 21 lutego 2008 r.

[wstecz]
Lato trwa,
do jesieni zostało:
1 m-c i 5 dni.
dzień 229/136
Lew
niedziela
18
sierpień
2019
Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław
•••
wsch. Słońca: 05:20
zach. Słońca: 19:53
dług. dnia: 14:34
do najdłuższego dnia:
2:15
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:48
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska