Cytat:
Czym jest przyjaźń? To dwie dusze mieszkające w jednym ciele.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 58/2010
Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 7 kwietnia 2010 r.

w sprawie budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 pkt b Uchwały Nr 5/XIV/2010 Krajowej Rady PZD z dnia 17 lutego w sprawie wytycznych dotyczących ponadnormatywnego budownictwa, zamieszkiwania i zameldowania na działkach w ROD oraz zasad przydziału działek, wprowadza poniższe wytyczne w celu skutecznego egzekwowania prawa obowiązującego w rodzinnych ogrodach działkowych dotyczącego altan na działkach w ROD.

§ 1

1. Parametry altan na działkach w ROD - maksymalne dopuszczalne wymiary - określa § 107 ust. 4-6 regulaminu ROD i wynoszą: dla altan w ROD położonych w granicach miasta powierzchnia zabudowy do 25 m2, a poza granicami miasta do 35 m2. Wysokość altany (w mieście i poza miastem) nie może przekraczać 5 metrów przy dachu stromym dwuspadowym i 4 metrów przy dachu płaskim. Podane w regulaminie ROD maksymalne wymiary są zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane (z 7 lipca 1994 r. z p. zm.).

2. Prawo budowlane ani prawo związkowe nie upoważniają żadnej instytucji (urzędu) ani organu Związku do wydawania zgody na wybudowanie altany przekraczającej wymiary określone regulaminem ROD i Prawem budowlanym.

§ 2

Członek Związku podpisując deklarację członkowską oświadcza, że będzie przestrzegał obowiązującego prawa związkowego. Każdy obywatel RP jest zobowiązany, bez dodatkowych oświadczeń, do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa. Dlatego też każdy, kto buduje na działce w ROD altanę o wymiarach przekraczających obowiązujące normy związkowe i państwowe, łamie prawo i obciążają go wszelkie konsekwencje wynikające z obowiązujących w tej sprawie przepisów.

§ 3

1. Członek Związku jest zobowiązany do zawiadomienia zarządu ROD o zamiarze budowy lub rozbudowy istniejącej altany przedkładając jednocześnie szkic, wymiary i usytuowanie altany na działce. Obowiązek ten wynika z § 108 regulaminu ROD.

2. Zarząd ROD winien wstrzymać każdą budowę (rozbudowę) altany, która nie została zgłoszona w sposób określony w § 108 regulaminu ROD.

3. W przypadku niezastosowania się członka Związku do polecenia wstrzymania budowy (rozbudowy) z przyczyn określonych w ust. 2, zarząd ROD winien zastosować sankcje statutowe w celu wyegzekwowania postępowania zgodnego z procedurą związkową.

§ 4

1. Zarząd ROD, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z § 109 regulaminu ROD, zobowiązany jest do wstrzymania budowy (rozbudowy) altany, jeśli stwierdzi, że przekracza dopuszczone przez regulamin ROD wymiary. Zarząd wzywa jednocześnie członka Związku do natychmiastowego przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

2. W przypadku niezastosowania się członka Związku do wezwania zarządu ROD, o naruszeniu prawa powszechnie obowiązującego - Prawa budowlanego, zarząd zawiadamia właściwego terytorialnie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3. W stosunku do członka Związku zarząd obowiązany jest zastosować sankcje statutowe do pozbawienia członkostwa i prawa użytkowania działki włącznie.

4. W przypadku nie podjęcia działań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zarząd ROD winien złożyć skargę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

5. W przypadku braku działań ze strony nadzoru budowlanego należy złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu.

§ 5

1. Po uprawomocnieniu się uchwały o pozbawieniu członkostwa Związku i prawa użytkowania działki z powodu wybudowania samowoli budowlanej, zarząd ROD wzywa (na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) byłego członka Związku do wydania w zakreślonym terminie działki w stanie wolnym od naruszeń prawa.

2. W przypadku nie zastosowania się do wezwania, o którym mowa w ust. 1, zarząd ROD występuje do sądu o wydanie działki bez samowoli budowlanej, a więc o doprowadzenie przed wydaniem do stanu zgodnego z prawem. Były członek Związku jest zobowiązany do rozbiórki altany przekraczającej dopuszczalne wymiary.

3. Zarząd ROD nie może przydzielić działki zabudowanej samowolą budowlaną nowemu użytkownikowi przed doprowadzeniem jej przez byłego użytkownika do stanu zgodnego z prawem.

§ 6

1. Jeżeli budowana altana (rozbudowywana) narusza prawo związkowe, a nie narusza prawa budowlanego (taras przekraczający 12 m2 powierzchni, odległość od granicy działki mniejsza niż 3 metry), w celu doprowadzenia altany do stanu zgodnego z prawem zastosowanie mają przepisy statutu PZD. W takich przypadkach zarząd ROD winien wezwać członka Związku do usunięcia naruszeń prawa w zakreślonym terminie, a w przypadku nie zastosowania się członka PZD do wezwania, należy stosować przepisy dot. sankcji statutowych, aż do pozbawienia członkostwa i prawa użytkowania działki włącznie.

2. Po uprawomocnieniu się uchwały o pozbawieniu członkostwa Związku i prawa użytkowania działki, zarząd ROD wzywa byłego użytkownika (na piśmie za potwierdzeniem odbioru) do wydania działki w stanie zgodnym z prawem związkowym. W przypadku niezrealizowania żądania zarządu, sprawę należy skierować do sądu powszechnego o wydanie działki i usunięcie naruszeń prawa związkowego.

§ 7

Wszelkie koszty związane z postępowaniem i doprowadzeniem zabudowy działki do stanu zgodnego z prawem ponosi użytkownik działki, także po ustaniu członkostwa (np. w wyniku pozbawienia członkostwa i prawa użytkowania działki).

§ 8

Zarządy ROD są obowiązane powiadamiać na piśmie okręgowy zarząd o każdym postępowaniu administracyjnym (lub sądowym) dotyczącym ponadnormatywnego budownictwa na działce, a także o postępowaniu dotyczącym wydania działki od byłego członka Związku w stanie wolnym od samowoli budowlanej.

§ 9

W celu zapobiegania budownictwu ponadnormatywnemu na działkach w ROD, zarząd jest obowiązany:

§ 10

1. Okręgowe zarządy PZD udzielą zarządom ROD wszelkiej pomocy organizacyjnej i prawnej w celu egzekwowania przestrzegania prawa w ROD.

2. Okręgowe zarządy PZD udzielą pomocy prawnej zarządom ROD w celu:

1). usuwania z ROD osób korzystających z działek bez tytułu prawnego,

2). wydania działki przez osoby pozbawione członkostwa i prawa użytkowania działki,

3). doprowadzenia altany do wymiarów zgodnych z prawem budowlanym i regulaminem ROD,

4). wydania działki, przez pozbawionego członkostwa w PZD i prawa jej użytkowania, zagospodarowanej zgodnie z prawem - bez samowoli budowlanej lub altany wybudowanej sprzecznie z postanowieniami regulaminu ROD.

3. Okręgowe zarządy przejmą od zarządu ROD prowadzenie postępowania administracyjnego lub sądowego w każdej sytuacji, w której zarząd ROD nie jest w stanie podołać wymogom takiego postępowania.

WICEPREZES: /-/ Antoni KOSTRZEWA
PREZES: /-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2010 r.

[wstecz]
Lato trwa,
do jesieni zostało:
1 m-c i 5 dni.
dzień 229/136
Lew
niedziela
18
sierpień
2019
Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław
•••
wsch. Słońca: 05:20
zach. Słońca: 19:53
dług. dnia: 14:34
do najdłuższego dnia:
2:15
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:48
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska