pano

Rodzinny Ogród Działkowy "Czarny Staw"

UCHWAŁY

2019 rok

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego członków PZD w ROD "CZARNY STAW" w Wólce Wiciejowskiej z dnia 27 kwietnia 2019 roku

 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2018 rok
 3. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD
 4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji
 5. w sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD
 6. w sprawie wyników wyborów do organów PZD oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD na kadencję
 7. w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w roku 2019
 8. w sprawie rozliczenia zużytej w 2018 roku energii elektrycznej oraz opłat zaliczkowych w 2019 roku
 9. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata energetyczna w roku 2019
 10. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w roku 2019
 11. w sprawie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji 2019 - 2022
 12. w sprawie preliminarzy finansowych na 2019 rok
 13. w sprawie realizacji zadania remontowego pn. Naprawa nawierzchni alejek ogrodowych
 14. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacjia i budowa rowu melioracyjnego w alei nr 2
 15. w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców

Uchwała NR 01/WZ/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, na podstawie § 64 pkt 1 oraz § 66 pkt 3 Statutu PZD postanawia zatwierdzić:

 1. sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za rok 2018.
 2. sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za okres kadencji.

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Jerzy Morawski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Ewa Wasilewska
PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 02/WZ/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2018 rok

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze , na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, na podstawie § 64 pkt 3 Statutu PZD postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2018 rok składające się z:

Sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za rok 2018 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Jerzy Morawski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Ewa Wasilewska
PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 03/WZ/2019

w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na podstawie § 66 pkt 2 Statutu PZD, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD.

Jerzy Morawski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Ewa Wasilewska
PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 04/WZ/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na podstawie § 64 pkt 2 statutu PZD, zatwierdza

 1. sprawozdanie z działalności 1. Komisji Rewizyjnej ROD za rok 2018.
 2. sprawozdanie z działalności 1. Komisji Rewizyjnej ROD za okres kadencji.

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Jerzy Morawski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Ewa Wasilewska
PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 05/WZ/2019

w sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, działając w granicach określonych przez § 69 ust. 3 i § 89 ust. 2 Statutu PZD, ustala następującą liczbę członków organów PZD w ogrodzie:

 1. Zarząd ROD - 7 członków
 2. Komisja Rewizyjna ROD - 3 członków

Jerzy Morawski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Ewa Wasilewska
PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 06/WZ/2019

w sprawie wyników wyborów do organów PZD oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD na kadencję

W wyniku przeprowadzonego głosowania Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze wybrało następujący skład organów PZD w Ogrodzie:

Zarząd ROD

 1. Agnieszka Kucharska
 2. Elżbieta Łapacz
 3. Ryszard Gołębiewski
 4. Ewa Wasilewska
 5. Małgorzata Skierniewska
 6. Ewa Morawska
 7. Sławomir Romański

Komisja Rewizyjna ROD

 1. Urszula Wierzbowska
 2. Danuta Wrzosek
 3. Zbigniew Biliński

Na Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w wyniku głosowania wybrano:

 1. Elżbieta Łapacz
Urszula Kulesza
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
WYBORCZEJ
Ewa Wasilewska
PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 07/WZ/2019

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w roku 2019

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz § 64 pkt 7 Statutu PZD postanawia, uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na:

 1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 2. bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
 3. opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
 4. ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,
 5. zarządzanie ROD

w roku 2019 w wysokości 0,63 zł od m2˛ powierzchni użytkowanej działki
(w tym 0,08 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD)

§ 2

Opłatę ogrodową wymienioną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD "Czarny Staw" w Wólce Wiciejowskiej w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

§ 3

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłaty ogrodowe w jednym wymiarze.

Jerzy Morawski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Ewa Wasilewska
PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 08/WZ/2019

w sprawie rozliczenia zużytej w 2018 roku energii elektrycznej oraz opłat zaliczkowych w 2019 roku

Walne Zebranie zatwierdza uchwałę Nr 92/VIII/19 Zarządu ROD "Czarny Staw" z dnia 12.01.2019 roku w sprawie rozliczenia zużytej w 2018 roku energii elektrycznej i zaliczek na 2019 rok stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Jerzy Morawski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Ewa Wasilewska
PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 09/WZ/2019

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata energetyczna w roku 2019

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych oraz na podstawie danych z 2018 r. - w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników wynoszących w 2018 roku 3 844 kWh, uchwala opłatę energetyczną na 2019 r.
w wysokości 26,47 zł od działki w ROD

§ 2

Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.

§ 3

Opłatę ogrodową energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do ogrodowej sieci energetycznej w terminie do dnia 30.06.2019 roku.

§ 4

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę ogrodową energetyczną.

Jerzy Morawski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Ewa Wasilewska
PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 10/WZ/2019

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w roku 2019

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwałą Rady Gminy w Cegłowie regulującą wysokość opłat za wywóz nieczystości ustala opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD w roku 2019 w wysokości 180 zł od działki za odpady zbierane w sposób selektywny.

§ 2

Opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku.

§ 3

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD w jednym wymiarze.

Jerzy Morawski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Ewa Wasilewska
PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 11/WZ/2019

w sprawie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji 2019 - 2022

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na podstawie § 64 pkt 6 oraz § 66 pkt 1 Statutu PZD, postanawia przyjąć:

 1. Plan pracy na rok 2019,
 2. Program działania na kadencję 2019-2022.

Plan pracy i program działania na kadencję 2019-2022 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Jerzy Morawski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Ewa Wasilewska
PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 12/WZ/2019

w sprawie preliminarzy finansowych na 2019 rok

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia przyjąć:

 1. preliminarz finansowy działalności statutowej na 2019 rok zamykający się po stronie przychodów kwotą 20 268,87 zł i kosztów kwotą 16 900,00 zł. Rezerwa stanowi 3 368,87 zł.
 2. preliminarz Funduszu Rozwoju ROD
  • bilans otwarcia   9 783,19 zł
  • planowane przychody   8 087,70 zł
  • planowane koszty   11 000,00 zł
  • planowany stan na 31.12.2019 r.   6 870,89 zł
 3. preliminarz Funduszu Oświatowego
  • bilans otwarcia   2 273,19 zł
  • planowane przychody   70,00 zł
  • planowane koszty   - zł
  • planowany stan na 31.12. 2019 r   2 343,19 zł

Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Jerzy Morawski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Ewa Wasilewska
PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 13/WZ/2019

w sprawie realizacji zadania remontowego pn. Naprawa nawierzchni alejek ogrodowych

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze - członków PZD w ROD "Czarny Staw" w Wólce Wiciejowskiej, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2019 zadanie remontowe pn. Naprawa nawierzchni alejek ogrodowych

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

 1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie:
  zł 0,075/m2 działki na rok 2019     /zł 0,17/m2 działki
 2. Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 3 100,00 zł   /7 036,00 zł
 3. Kwotę (kwoty)* należy wpłacić na rachunek bankowy ROD lub w kasie ROD w terminie 30.06.2019 r

§ 4

 1. W ramach partycypacji finansowej, o której mowa w § 3 uchwały przyjmuje się prace działkowców na rzecz zadania.
 2. Prace przypadające na jednego działkowca ustala się rocznie w ilości 3 godzin przy wartości (1 godziny pracy) 16,00 zł co daje kwotę 48,00 zł. Prace te będą wykonywane w roku 2019
 3. Łączna wartość prac, o których mowa w ust. 2 wynosi 3 936,00 zł.
 4. W przypadku wykonania pracy przez działkowca osobiście lub przez członka jego rodziny łączna partycypacja finansowa, określona w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu/ umorzeniu o łączną wartość prac, o której mowa w ust.3. Umorzenia/obniżenia dokonuje się jednorazowo bądź w okresach rocznych, jeżeli wykonanie prac rozpisano na lata.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do nich zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).

§ 6

Realizacja zadania inwestycyjnego (remontowego) może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jerzy Morawski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Ewa Wasilewska
PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 14/WZ/2019

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacjia i budowa rowu melioracyjnego w alei nr 2

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD "Czarny Staw" w Wólce Wiciejowskiej, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2019 zadanie inwestycyjne pn. MODERNIZACJIA I BUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO W ALEI NR 2

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

 1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie:
  zł 0,20 / m2 działki rok 2019 /0,29 /m2 działki
 2. Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 8 000,00 + 3 936,00 = 11 936,00 zł
 3. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD lub w kasie ROD w terminie 30.06.2019r.

§ 4

 1. W ramach partycypacji finansowej, o której mowa w § 3 uchwały przyjmuje się prace działkowców na rzecz zadania.
 2. Prace przypadające na jednego działkowca ustala się rocznie w ilości 3 godzin przy wartości (1 godziny pracy) 16,00 zł co daje kwotę 48,00 zł. Prace te będą wykonywane w roku 2019
 3. Łączna wartość prac, o których mowa w ust. 2 wynosi 3 936,00 zł.
 4. W przypadku wykonania pracy przez działkowca osobiście lub przez członka jego rodziny łączna partycypacja finansowa, określona w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu/ umorzeniu o łączną wartość prac, o której mowa w ust.3. Umorzenia/obniżenia dokonuje się jednorazowo bądź w okresach rocznych, jeżeli wykonanie prac rozpisano na lata.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do nich zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).

§ 6

Realizacja zadania inwestycyjnego może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jerzy Morawski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Ewa Wasilewska
PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZEBRANIA

Uchwała NR 16/WZ/2019

w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców

W związku z uchwałą nr 14/WZ/2019 Walnego Zebrania ROD "Czarny Staw" w Wólce Wiciejowskiej z dnia. 27.04.2019 r W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn MODERNIZACJIA I BUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO W ALEI NR 2 postanawia się co następuje:

 1. Upoważnia się zarząd ROD "Czarny Staw" do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji z MAZOWIECKIEGO INSTRUMENTU AKTYWIZACJI DZIAŁKOWCÓW na powyższą inwestycję.
 2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy ROD nie wykorzysta dotacji, wykorzysta dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem, nie rozliczy dotacji lub wobec ROD, w ciągu 5 lat od przekazania dotacji na rachunek bankowy ROD zostanie podjęta uchwala o wyodrębnieniu w rozumieniu art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jerzy Morawski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Ewa Wasilewska
PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZEBRANIA
 

Załącznik do Uchwały Nr 11/WZ/2019

Program działania na lata 2019 - 2022
IX kadencja

Lp. Temat
1 Systematyczna konserwacja urządzeń i maszyn będących na wyposażeniu ROD Czarny Staw
2 Systematycznie prowadzić czyszczenie i naprawy rowów melioracyjnych
3 Systematyczna konserwacja ogrodzenia zewnętrznego oraz rozpoczęcie prac z jego modernizacją i remontem
4 Kontynuacja budowy i modernizacji rowów melioracyjnych
5 Bieżące prowadzenie napraw nawierzchni alejek ogrodowych
6 Konserwacja i pogłębienie nawierzchni stawów
7 Utrzymać i aktualizować stronę internetową Ogrodu
8 Organizować, coroczne obchody Dnia Działkowca
9 Organizować szkolenia i konkursy w zakresie przepisów regulaminu i statutu PZD
10 Organizować szkolenia w zakresie upraw działkowych