pano

Rodzinny Ogród Działkowy "Czarny Staw"

Zarząd ROD "Czarny Staw" IX kadencji

Prezes Zarządu Agnieszka Kucharska działka Nr 31
Wice Prezes Elżbieta Łapacz działka Nr 47
Wice Prezes Ryszard Gołębiewski działka Nr 37
Sekretarz Ewa Wasilewska działka Nr 60
Skarbnik Danuta Wrzosek działka Nr
Członek Zarządu Jacek Bąk działka Nr

Uwaga! członkowie Zarządu

Zarząd ROD spotyka się regularnie na posiedzeniach, które w sezonie letnim odbywają się w Biurze Zarządu na terenie Ogrodu, natomiast w sezonie zimowym w prywatnym mieszkaniu, zgodnie z ustalonym terminarzem.

Ogłoszenia Zarządu

Obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego zaplanowano na dzień 25 kwietnia 2020 roku, które odbędą się w świetlicy ogrodowej.

Uchwały i inne dokumenty ustanowione przez Zarząd

 1. w sprawie rozliczenia zużytej w 2020 roku energii elektrycznej i zaliczek na 2021 rok.
 2. w sprawie powołania doraźnej komisji technicznej w celu włączenia hydroforni oraz wodociągu ogrodowego na sezon 2021

Uchwała NR 58/IX/2021 - z dnia 06 lutego 2021 roku

w sprawie rozliczenia zużytej w 2020 roku energii elektrycznej i zaliczek na 2021 rok.

Zgodnie z Uchwałą Nr 14/WZ/2015 Walnego Zebrania z dnia 25.04.2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w Ogrodzie, Zarząd na posiedzeniu w dniu 06 lutego 2021 roku na podstawie materiałów przekazanych przez Inkasenta Ogrodu i rachunków za 2020 rok otrzymanych z Zakładu Energetycznego, w oparciu o zasady zawarte w Uchwale Nr 13/WZ/2015 Walnego Zebrania z 25.04.2015 r. w sprawie opłat zaliczkowych oraz rozliczania zużytej energii elektrycznej w Ogrodzie uchwalił, co następuje:

§ 1

Ceny do rozliczenia zaliczek wpłaconych przez działkowców w 2020 roku ustala się jak niżej:
Cena rozliczeniowa za kWh – 0,6415

§ 2

Prognozowane ceny do naliczenia opłat zaliczkowych pobieranych w 2021 roku za energię elektryczną ustala się jak niżej:
Cena zaliczkowa za kWh - 0,7000

§ 3

Na podstawie uchwały Nr 285/2015 Prezydium KR PZD z dnia 05.11.2015 r. w związku z różnicą pomiędzy wskazaniem licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników zainstalowanych w ogrodzie wynoszącą 276 kWh, Zarząd wnioskuje o ustalenie jednorazowej opłaty energetycznej przypadającej na użytkownika działki w wysokości 2,14 zł.

§ 4

 1. Pobrane w 2020 roku zaliczki od działkowców rozliczyć wg § 1 i § 3.
 2. Opłaty zaliczkowe pobierane w 2021 roku za energię elektryczną naliczyć wg § 2.
 3. Odpowiednie wykazy należy przekazać do Inkasenta Ogrodu i Gł. Księgowego Ogrodu w terminie do 28 lutego 2021 roku.

§ 5

Niniejsza uchwała podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.

Uchwała NR 59/IX/2021 - z dnia 06 lutego 2021 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji technicznej w celu włączenia hydroforni oraz wodociągu ogrodowego na sezon 2021

Zarząd na posiedzeniu w dniu 06 lutego 2021 roku rozpatrzył możliwość uruchomienia wodociągu ogrodowego na sezon 2021. Biorąc pod uwagę prognozy meteorologiczne oraz potrzeby działkowców postanowił, co następuje:

§ 1

Zarząd na podstawie § 45 Statutu ROD powołuje doraźną Komisję Techniczną w składzie:

 1. Jarosław Kucharski – Przewodniczący
 2. Ryszard Gołębiewski
 3. Andrzej Tabuła
 4. Zbigniew Wierzbowski – odpowiedzialny za Budynek Gospodarczy
 5. Paweł Pszenicki
 6. Stanisław Szmalc – odpowiedzialny za Budynek Gospodarczy

§ 2

Włączenie wszystkich urządzeń hydroforowych oraz napełnienie sieci wodociągowej winno nastąpić nie później, niż w dniu 20 marca 2021 roku około godzinie 12:00.

§ 3

Termin, o którym mowa w § 2 może ulec zmianie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Komisji Technicznej w uzgodnieniu z Zarządem.

§ 4

Komisja Techniczna powołana jest w celu:

 1. podłączenia zaworu głównego oraz próbnego włączenia pompy w celu sprawdzenia stanu technicznego wszystkich urządzeń zainstalowanych w hydroforni. Zadanie to winno być wykonane przed terminem, o którym jest mowa w § 2 niniejszej uchwały,
 2. usunięcia stwierdzonych usterek w hydroforni i Budynku Gospodarczym,
 3. napełnienia wodą całej ogrodowej sieci wodociągowej,
 4. w przypadku zgłoszenia przecieku lub niesprawności zaworu głównego odcinającego dopływ wody do działki, zamknięcie dopływu wody do całego sektora, w którym wystąpiła usterka, na czas jej usunięcia przez działkowca,
 5. sprawdzenia i podłączenia urządzeń do instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Budynku Gospodarczym.

§ 5

Przewodniczący Komisji w celu realizacji zadań, o których jest mowa w § 4 niniejszej uchwały może powołać w skład Komisji dodatkowe osoby.

§ 6

Po zakończeniu prac, Komisja sporządzi odpowiedni protokół. W protokole muszą być zawarte również informacje o aktualnym stanie licznika poboru wody i stanie podlicznika zużycia energii elektrycznej w hydroforni. Protokół po podpisaniu przez Komisję, Przewodniczący przekaże do Prezesa Zarządu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
logo PZD

TERMINARZ
Posiedzeń Zarządu ROD "Czarny Staw"
w sezonie 2020/2021

Podstawa: - § 71 statutu PZD

Lp. Dzień tygodnia Data Godzina Miejsce zebrania Nr protokółu
1 sobota 23-05-2020 10,00 Biuro Zarządu  
2 sobota 13-06-2020 10,00 Biuro Zarządu  
3 sobota 27-06-2020 10,00 Biuro Zarządu  
4 sobota 11-07-2020 10,00 Biuro Zarządu  
5 sobota 01-08-2020 10,00 Biuro Zarządu  
6 sobota 22-08-2020 10,00 Biuro Zarządu  
7 sobota 05-09-2020 10,00 Biuro Zarządu  
8 sobota 19-09-2020 8,30 Biuro Zarządu  
9 sobota 03-10-2020 10,00 Biuro Zarządu  
10 sobota 15-11-2020 10,00 Prywatne mieszkanie  
11 sobota 12-12-2020 10,00 Prywatne mieszkanie  
12 sobota 09-01-2021 10,00 Prywatne mieszkanie  
13 sobota 06-02-2021 10,00 Prywatne mieszkanie  
14 sobota 06-03-2021 10,00 Prywatne mieszkanie  
15 sobota 27-03-2021 10,00 Biuro Zarządu  
16 sobota 24-04-2021 9,00 Biuro Zarządu