pano

Rodzinny Ogród Działkowy "Czarny Staw"

Zarząd ROD "Czarny Staw" IX kadencji

Prezes Zarządu Agnieszka Kucharska działka Nr 31
Wice Prezes Elżbieta Łapacz działka Nr 47
Wice Prezes Ryszard Gołębiewski działka Nr 37
Sekretarz Ewa Morawska działka Nr 3
Skarbnik Małgorzata Skierniewska działka Nr 36
Członek Zarządu Ewa Wasilewska działka Nr 60
Członek Zarządu Sławomir Romański działka Nr 29

Uwaga! członkowie Zarządu

Zarząd ROD spotyka się regularnie na posiedzeniach, które w sezonie letnim odbywają się w Biurze Zarządu na terenie Ogrodu, natomiast w sezonie zimowym w prywatnym mieszkaniu, zgodnie z ustalonym terminarzem.

Ogłoszenia Zarządu

Obchody Dnia Działkowca 2019 zaplanowano na dzień 24 sierpnia 2019 roku.
Zamknięcie wodociągu przewiduje się w dniu 27 października 2019 roku.
Obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego zaplanowano na dzień 25 kwietnia 2020 roku, które odbędą się w świetlicy ogrodowej.

Uchwały i inne dokumenty ustanowione przez Zarząd

Uchwała NR 92/WZ/2019

w sprawie rozliczenia zużytej w 2018 roku energii elektrycznej i zaliczek na 2019 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr 14/WZ/2015 Walnego Zebrania z dnia 25.04.2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w Ogrodzie, Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2019 roku na podstawie materiałów przekazanych przez Inkasenta Ogrodu i rachunków za 2018 rok otrzymanych z Zakładu Energetycznego, w oparciu o zasady zawarte w Uchwale Nr 13/WZ/2015 Walnego Zebrania z 25.04.2015 r. w sprawie opłat zaliczkowych oraz rozliczania zużytej energii elektrycznej w Ogrodzie uchwalił, co następuje:

§ 1

Ceny do rozliczenia zaliczek wpłaconych przez działkowców w 2018 roku ustala się jak niżej: Cena rozliczeniowa za kWh - 0,5783

§ 2

Prognozowane ceny do naliczenia opłat zaliczkowych pobieranych w 2019 roku za energię elektryczną ustala się jak niżej:
Cena zaliczkowa za kWh - 0,6600

§ 3

Na podstawie uchwały Nr 285/2015 Prezydium KR PZD z dnia 05.11.2015 r. w związku z różnicą pomiędzy wskazaniem licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników zainstalowanych w ogrodzie wynoszącą 3 844 kWh, Zarząd wnioskuje o ustalenie jednorazowej opłaty energetycznej przypadającej na użytkownika działki w wysokości 26,47 zł.

§ 4

  1. Pobrane w 2018 roku zaliczki od działkowców rozliczyć wg § 1 i § 3.
  2. Opłaty zaliczkowe pobierane w 2019 roku za energię elektryczną naliczyć wg § 2.
  3. Odpowiednie wykazy należy przekazać do Inkasenta Ogrodu i Gł. Księgowego Ogrodu w terminie do 15 lutego 2019 roku.

§ 5

Niniejsza uchwała podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.

 
logo PZD

TERMINARZ
Posiedzeń Zarządu ROD "Czarny Staw"
w sezonie 2019/2020

Podstawa: - § 71 statutu PZD

Lp. Dzień tygodnia Data Godzina Miejsce zebrania Nr protokółu
1 sobota 11-05-2019 10,00 Biuro Zarządu  
2 sobota 15-05-2019 10,00 Biuro Zarządu  
3 sobota 29-06-2019 10,00 Biuro Zarządu  
4 sobota 13-07-2019 10,00 Biuro Zarządu  
5 sobota 27-07-2019 10,00 Biuro Zarządu  
6 sobota 10-08-2019 10,00 Biuro Zarządu  
7 sobota 24-08-2019 10,00 Biuro Zarządu  
8 sobota 14-09-2019 10,00 Biuro Zarządu  
9 sobota 26-10-2019 10,00 Biuro Zarządu  
10 sobota 16-11-2019 10,00 Prywatne mieszkanie  
11 sobota 14-12-2019 10,00 Prywatne mieszkanie  
12 sobota 11-01-2020 10,00 Prywatne mieszkanie  
13 sobota 08-02-2020 10,00 Prywatne mieszkanie  
14 sobota 07-03-2020 10,00 Prywatne mieszkanie  
15 sobota 28-03-2020 10,00 Biuro Zarządu  
16 sobota 25-04-2020 9,00 Biuro Zarządu